http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/fio.jpg

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we wspóÅ‚pracy ze Specjalnym OÅ›rodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce, PoradniÄ… Psychologiczno – PedagogicznÄ… w SokóÅ‚ce i DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1488/img_20230220_104830_t2.jpgZajÄ™cia indywidualne w zakresie alternatywnych metod komunikacji (AAC) odbywajÄ… siÄ™ w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim. Projekt zostaÅ‚ dofinansowany z Narodowego Instytutu WolnoÅ›ci Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczeÅ„stwa Obywatelskiego w ramach RzÄ…dowego Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 z Priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Celem zajęć jest osiÄ…gniÄ™cie lub rozwijanie przez uczniów możliwoÅ›ci porozumiewania się̨ z otoczeniem w najpeÅ‚niejszy werbalny lub pozawerbalny sposób, nabycie niezależnoÅ›ci w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych zgodnie z wÅ‚asnym, indywidualnym poziomem sprawnoÅ›ci i umiejÄ™tnoÅ›ci, poczucie sprawczoÅ›ci, możliwość uczestniczenia i integrowania siÄ™ w życiu spoÅ‚ecznym na równi z innymi. A także zminimalizowanie zaburzeÅ„ zachowania, które do czasu wprowadzenia programu byÅ‚y jednym ze sposobów porozumiewania siÄ™.ProwadzÄ…cy zajÄ™cia AAC poszukujÄ… jak najlepszych rozwiÄ…zaÅ„ do porozumiewania siÄ™ dzieci z otoczeniem. ZachÄ™cajÄ… dziecko do komunikowania siÄ™ z otoczeniem, uczÄ… go sposobów komunikowania, uÅ›wiadamiajÄ…, że uczeÅ„ ma o czym rozmawiać oraz stwarzajÄ… okazjÄ™ do przekazywania innym swoich potrzeb, wrażeÅ„, uczuć i emocji. WykorzystujÄ… komunikacjÄ™ niewerbalnÄ…, która za pomocÄ… obrazków, gestów lub znaków pozwala dziecku na porozumiewanie siÄ™ z otoczeniem. Duży nacisk poÅ‚ożony jest na organizowanie sytuacji komunikacyjnych z uczniem, by zapewnić mu okazję i możliwoÅ›ci do używania komunikacji. Na zajÄ™ciach indywidualnych w zakresie alternatywnych metod komunikacji (AAC) uczniowie nabywali umiejÄ™tność komunikowania siÄ™ z otoczeniem na poziomie odpowiadajÄ…cym indywidualnym możliwoÅ›ciom i potrzebom uczestnika zajęć. Dzieci otwieraÅ‚y siÄ™ na komunikowanie siÄ™, wyrażaÅ‚y swoje potrzeby, uczucia za pomocÄ… obrazków lub gestów; uczyÅ‚y siÄ™ dokonywać wyborów oraz formuÅ‚ować odpowiedzi za pomocÄ… obrazków i gestów na pytania osoby mówiÄ…cej, wypowiadaÅ‚y siÄ™ na okreÅ›lony temat, coraz częściej samodzielnie nawiÄ…zywaÅ‚y komunikacjÄ™ z otoczeniem stajÄ…c siÄ™ bardziej samodzielne.ZajÄ™cia bÄ™dÄ… kontynuowane w przyszÅ‚ym roku szkolnym.
Zdjęcia

Katarzyna Zalewska