http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/fio.jpg

Zadanie realizowane przez Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim we współpracy ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Sokółce, Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1488/img_20230220_104830_t2.jpgZajęcia indywidualne w zakresie alternatywnych metod komunikacji (AAC) odbywają się w ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim. Projekt został dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu NOWE FIO na lata 2021-2030 z Priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Celem zajęć jest osiągnięcie lub rozwijanie przez uczniów możliwości porozumiewania się̨ z otoczeniem w najpełniejszy werbalny lub pozawerbalny sposób, nabycie niezależności w zakresie zaspakajania podstawowych potrzeb życiowych zgodnie z własnym, indywidualnym poziomem sprawności i umiejętności, poczucie sprawczości, możliwość uczestniczenia i integrowania się w życiu społecznym na równi z innymi. A także zminimalizowanie zaburzeń zachowania, które do czasu wprowadzenia programu były jednym ze sposobów porozumiewania się.Prowadzący zajęcia AAC poszukują jak najlepszych rozwiązań do porozumiewania się dzieci z otoczeniem. Zachęcają dziecko do komunikowania się z otoczeniem, uczą go sposobów komunikowania, uświadamiają, że uczeń ma o czym rozmawiać oraz stwarzają okazję do przekazywania innym swoich potrzeb, wrażeń, uczuć i emocji. Wykorzystują komunikację niewerbalną, która za pomocą obrazków, gestów lub znaków pozwala dziecku na porozumiewanie się z otoczeniem. Duży nacisk położony jest na organizowanie sytuacji komunikacyjnych z uczniem, by zapewnić mu okazję i możliwości do używania komunikacji. Na zajęciach indywidualnych w zakresie alternatywnych metod komunikacji (AAC) uczniowie nabywali umiejętność komunikowania się z otoczeniem na poziomie odpowiadającym indywidualnym możliwościom i potrzebom uczestnika zajęć. Dzieci otwierały się na komunikowanie się, wyrażały swoje potrzeby, uczucia za pomocą obrazków lub gestów; uczyły się dokonywać wyborów oraz formułować odpowiedzi za pomocą obrazków i gestów na pytania osoby mówiącej, wypowiadały się na określony temat, coraz częściej samodzielnie nawiązywały komunikację z otoczeniem stając się bardziej samodzielne.Zajęcia będą kontynuowane w przyszłym roku szkolnym.
Zdjęcia

Katarzyna Zalewska