http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/fio.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1489/img20230427115102_t2.jpg

W ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób Niepełnosprawnych „Pod Skrzydłami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim od 1.03.2023r. do 31.12.2023r. odbywają się zajęcia integracji sensorycznej oraz terapia Neuroflow z podopiecznymi Stowarzyszenia. Zajęciami integracji sensorycznej objętych jest 10 podopiecznych, natomiast z terapii Neuroflow korzysta 5 dzieci. Zajęcia odbywają się na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Sokółce i Dąbrowie Białostockiej.

Projekt został dofinansowany z Narodowego Instytutu Wolności Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Nowe FIO na lata 2021-2030 z priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Celem terapii integracji sensorycznej jest pobudzenie układu nerwowego dziecka poprzez dostarczanie kontrolowanej ilości bodźców sensorycznych, szczególnie doświadczeń przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych, aby dziecko spontanicznie formułowało reakcje adaptacyjne. Zajęcia dostosowane są do potrzeb każdego uczestnika, który poprzez aktywną eksplorację otoczenia wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw wielu umiejętności niezbędnych w życiu codziennym. W efekcie terapii poprawia się odbiór, rejestracja, przetwarzanie, interpretacja docierających z otoczenia bodźców zmysłowych. Lepsza integracja informacji sensorycznych wpływa na rozwój dużej i małej motoryki dziecka, jego umiejętności językowe, rozwój koordynacji, organizację własnych działań, zmianę zachowania oraz podniesienie samooceny. Terapia oparta jest na analizie zachowania dziecka, aby można było właściwie dobrać i modyfikować dostarczane doświadczenia, a jednocześnie nie przeciążyć. Odbywa się w sali specjalnie wyposażonej i przystosowanej, obejmuje wiele urządzeń i pomocy do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, słuchowego, wzrokowego, węchowego.

Podczas terapii integracji sensorycznej wykorzystywany jest nowoczesny sprzęt do stymulacji słuchowej – słuchawki Forbrain – służące do treningu słuchowo-głosowego i poprawy percepcji własnego głosu. Dźwięk własnego głosu odbierany jest przez przewodnictwo kostne za pośrednictwem kości czaszki. Drgające kości przekazują dźwięki do ślimaka. Drgania przekształcane są na impulsy elektryczne i przekazywane do mózgu. Działanie słuchawek wzmacnia przewodnictwo kostne, ale nie blokuje przewodnictwa powietrznego. Wpływa to na poprawę percepcji dźwięku. Dziecko słucha własnego głosu w sposób naturalny i wyraźny, a dzięki temu sposób mówienia ulega poprawie. Słuchawki Forbrain mają zastosowanie w problemach z wymową, uwagą, koncentracją, pamięcią, czytaniem. Wpływają na wzrost pewności siebie i umiejętność komunikacji społecznej.

Terapia Neuroflow, to trening wyższych funkcji słuchowych u dzieci z zaburzeniami przetwarzania słuchowego (centralnymi zaburzeniami słuchu). Terapia usprawnia rozumienie dźwięków mowy, utrzymywanie uwagi na głosie nauczyciela w szumie i w hałasie, podzielność uwagi. Ponadto wydłuża pamięć słuchową, rozwija mowę, artykulację i melodię języka. Ćwiczenia dostosowane są do potrzeb dziecka, jego tempa pracy i stopnia trudności zmieniającego się w sposób automatyczny (zadania nie są zbyt łatwe, ani za trudne). Program zawiera materiał słowny, opowiadania, wiersze, zagadki odpowiednie do procesu rozwojowego uczestnika terapii. Proponowane zadania sprawdzają rozumienie wysłuchanego tekstu, uważność, pamięć. Trening składa się z etapów poprzedzonych diagnozą, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeń. Sesje trwają 20-25 minut, prowadzone są on-line na platformie internetowej przez certyfikowanego terapeutę. Aktywny Trening Słuchowy Neuroflow wpływa na wzrost pewności siebie, obniżenie stresu przy wykonywaniu zadań trudnych, poprawę komunikacji z rówieśnikami.

Zdjęcia

Elżbieta Januszko-Szymaniuk