http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/fio.jpg

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1489/img20230427115102_t2.jpg

W ramach projektu „Nowe formy terapii wsparciem podopiecznych” realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w partnerstwie z Powiatem Sokólskim od 1.03.2023r. do 31.12.2023r. odbywajÄ… siÄ™ zajÄ™cia integracji sensorycznej oraz terapia Neuroflow z podopiecznymi Stowarzyszenia. ZajÄ™ciami integracji sensorycznej objÄ™tych jest 10 podopiecznych, natomiast z terapii Neuroflow korzysta 5 dzieci. ZajÄ™cia odbywajÄ… siÄ™ na terenie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno – Wychowawczego w SokóÅ‚ce oraz Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w SokóÅ‚ce i DÄ…browie BiaÅ‚ostockiej.

Projekt zostaÅ‚ dofinansowany z Narodowego Instytutu WolnoÅ›ci Centrum Rozwoju SpoÅ‚eczeÅ„stwa Obywatelskiego w ramach RzÄ…dowego Programu Nowe FIO na lata 2021-2030 z priorytetu 2: Organizacje obywatelskie na rzecz dobra wspólnego.

Celem terapii integracji sensorycznej jest pobudzenie ukÅ‚adu nerwowego dziecka poprzez dostarczanie kontrolowanej iloÅ›ci bodźców sensorycznych, szczególnie doÅ›wiadczeÅ„ przedsionkowych, proprioceptywnych, dotykowych, aby dziecko spontanicznie formuÅ‚owaÅ‚o reakcje adaptacyjne. ZajÄ™cia dostosowane sÄ… do potrzeb każdego uczestnika, który poprzez aktywnÄ… eksploracjÄ™ otoczenia wzmacnia procesy nerwowe leżące u podstaw wielu umiejÄ™tnoÅ›ci niezbÄ™dnych w życiu codziennym. W efekcie terapii poprawia siÄ™ odbiór, rejestracja, przetwarzanie, interpretacja docierajÄ…cych z otoczenia bodźców zmysÅ‚owych. Lepsza integracja informacji sensorycznych wpÅ‚ywa na rozwój dużej i maÅ‚ej motoryki dziecka, jego umiejÄ™tnoÅ›ci jÄ™zykowe, rozwój koordynacji, organizacjÄ™ wÅ‚asnych dziaÅ‚aÅ„, zmianÄ™ zachowania oraz podniesienie samooceny. Terapia oparta jest na analizie zachowania dziecka, aby można byÅ‚o wÅ‚aÅ›ciwie dobrać i modyfikować dostarczane doÅ›wiadczenia, a jednoczeÅ›nie nie przeciążyć. Odbywa siÄ™ w sali specjalnie wyposażonej i przystosowanej, obejmuje wiele urzÄ…dzeÅ„ i pomocy do stymulacji systemu przedsionkowego, proprioceptywnego, dotykowego, sÅ‚uchowego, wzrokowego, wÄ™chowego.

Podczas terapii integracji sensorycznej wykorzystywany jest nowoczesny sprzÄ™t do stymulacji sÅ‚uchowej – sÅ‚uchawki Forbrain – sÅ‚użące do treningu sÅ‚uchowo-gÅ‚osowego i poprawy percepcji wÅ‚asnego gÅ‚osu. DźwiÄ™k wÅ‚asnego gÅ‚osu odbierany jest przez przewodnictwo kostne za poÅ›rednictwem koÅ›ci czaszki. DrgajÄ…ce koÅ›ci przekazujÄ… dźwiÄ™ki do Å›limaka. Drgania przeksztaÅ‚cane sÄ… na impulsy elektryczne i przekazywane do mózgu. DziaÅ‚anie sÅ‚uchawek wzmacnia przewodnictwo kostne, ale nie blokuje przewodnictwa powietrznego. WpÅ‚ywa to na poprawÄ™ percepcji dźwiÄ™ku. Dziecko sÅ‚ucha wÅ‚asnego gÅ‚osu w sposób naturalny i wyraźny, a dziÄ™ki temu sposób mówienia ulega poprawie. SÅ‚uchawki Forbrain majÄ… zastosowanie w problemach z wymowÄ…, uwagÄ…, koncentracjÄ…, pamiÄ™ciÄ…, czytaniem. WpÅ‚ywajÄ… na wzrost pewnoÅ›ci siebie i umiejÄ™tność komunikacji spoÅ‚ecznej.

Terapia Neuroflow, to trening wyższych funkcji sÅ‚uchowych u dzieci z zaburzeniami przetwarzania sÅ‚uchowego (centralnymi zaburzeniami sÅ‚uchu). Terapia usprawnia rozumienie dźwiÄ™ków mowy, utrzymywanie uwagi na gÅ‚osie nauczyciela w szumie i w haÅ‚asie, podzielność uwagi. Ponadto wydÅ‚uża pamięć sÅ‚uchowÄ…, rozwija mowÄ™, artykulacjÄ™ i melodiÄ™ jÄ™zyka. Ćwiczenia dostosowane sÄ… do potrzeb dziecka, jego tempa pracy i stopnia trudnoÅ›ci zmieniajÄ…cego siÄ™ w sposób automatyczny (zadania nie sÄ… zbyt Å‚atwe, ani za trudne). Program zawiera materiaÅ‚ sÅ‚owny, opowiadania, wiersze, zagadki odpowiednie do procesu rozwojowego uczestnika terapii. Proponowane zadania sprawdzajÄ… rozumienie wysÅ‚uchanego tekstu, uważność, pamięć. Trening skÅ‚ada siÄ™ z etapów poprzedzonych diagnozÄ…, na podstawie której przygotowywany jest indywidualny program ćwiczeÅ„. Sesje trwajÄ… 20-25 minut, prowadzone sÄ… on-line na platformie internetowej przez certyfikowanego terapeutÄ™. Aktywny Trening SÅ‚uchowy Neuroflow wpÅ‚ywa na wzrost pewnoÅ›ci siebie, obniżenie stresu przy wykonywaniu zadaÅ„ trudnych, poprawÄ™ komunikacji z rówieÅ›nikami.

Zdjęcia

Elżbieta Januszko-Szymaniuk