https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1490/fb_img_1693549476904_t2.jpgW okresie od 1 czerwca 2022r. do 30.06.2023r. przedszkolaki ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Sokółce uczestniczyły w projekcie „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności”. Zadanie współfinansowane było ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WP na lata 2014-2020.

Głównym założeniem projektu było zintegrowanie działań mających na celu wspieranie całościowego rozwoju podopiecznych, niwelowanie deficytów wynikających ze specyfiki określonych niepełnosprawności oraz rozwój kompetencji emocjonalno- społecznych pozwalających na usamodzielnianie dzieci w zakresie codziennych sytuacji życiowych.

W ramach projektu przedszkole w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Sokółce zostało doposażone w meble, sprzęt i nowoczesne pomoce dydaktyczne oraz terapeutyczne, niezbędne w procesie kształcenia dzieci z niepełnosprawnościami. Dzięki temu ośrodek dysponuje teraz takim sprzętem, jak: Cyber-Oko- urządzenie służące do neurorehabilitacji i komunikacji, Musicon-umożliwiający programowanie i odgrywanie dźwięków czy Uwaga Słuchowa Pro do przeprowadzania terapii Metodą Tomatisa. Ponadto Zakupiono sprzęt do rehabilitacji dzieci ze złożonymi niepełnosprawnościami, pomoce do prowadzenia alternatywnych metod komunikacji i wiele programów multimedialnych do usprawniania zaburzonych funkcji przedszkolaków na zajęciach terapeutycznych oraz zestawy klocków lego do prowadzenia legoterapii i dary Froebla.

Dzięki uczestnictwu w projekcie, kadra pedagogiczna Przedszkola Specjalnego miała możliwość poszerzenia swojej wiedzy o nowoczesne metody nauczania i wspierania rozwoju niepełnosprawnych podopiecznych, poprzez uczestnictwo w następujących szkoleniach w zakresie: „Metody Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne”, „LEGOterapia”, „Sensoplastyki®”, „Metody Froebla”, „Metody Krakowskiej”, obsługi Systemu C-Eye, „Metody Tomatisa” i obsługi Musiconu.

Ponadto grupa rodziców została przeszkolona z zakresu „Alternatywnych metod komunikacji z wykorzystaniem programu Mówik”.

Nabyte umiejętności kadra pedagogiczna wykorzystała podczas prowadzenia zajęć dodatkowych z dziećmi w ramach projektu. Były to zajęcia rozwijające zainteresowania dzieci i zajęcia terapeutyczne. Wychowankowie mieli możliwość uczestnictwa w różnorodnych formach aktywności.

Poprzez zajęcia kulinarne stwarzano dzieciom możliwości  działania kulinarnego, wdrażano podstawy racjonalnego odżywiania i higieny przyrządzania posiłków, czerpano radość ze wspólnego przygotowywania posiłków i zdobywano nowe doświadczenia za pomocą wszystkich zmysłów smaku, rozwijano samodzielność i umiejętności samoobsługowe, wdrażano zasady kulturalnego zachowania się przy stole.

Zajęcia metodą Tomatisa miały na celu wspomaganie i stymulowanie indywidualnych możliwości rozwoju uczniów: zwiększenie sprawności komunikowania się, możliwości poznawczych, koncentracji uwagi, sprawności uczenia się i zapamiętywania oraz radzenia sobie z emocjami i stresem.

Na zajęciach z legoterapii dzieci podczas wielokierunkowej aktywności wspierały rozwój wielozmysłowego postrzegania i innych procesów poznawczych oraz rozwijały orientację w czasie i przestrzeni. Zabawa jest niezbędna dla wszechstronnego rozwoju dziecka ponieważ zapewnia harmonijny rozwój umysłowy. Jest to podstawowa aktywność, dzięki której dziecko rozbudza swoją wyobraźnię, inicjatywę, kreatywność oraz samodzielność.

Alternatywne metody komunikacji z wykorzystaniem systemu Mówik miały na celu wspieranie dzieci, które nie posługują się mową werbalną lub używają jej w bardzo ograniczonym zakresie, niewystarczającym do efektywnego komunikowania się z innymi. W trakcie zajęć wykorzystywane były znaki i symbole niewerbalne, które poszerzały zasób słownictwa czynnego i biernego podopiecznych, umożliwiały wyrażanie podstawowych potrzeb i stanów emocjonalnych. Wychowankowie nabywali umiejętność uczestnictwa w procesie komunikacji.

Sensoplastyka® pomagała rozwijać nieskrępowaną aktywność na wielu płaszczyznach: usprawnienie ruchowe i manualne, rozwijanie świadomości własnego ciała, uspołecznianie, rozwój samodzielności i zwiększenie wiary we własne możliwości oraz nauka dzielenia przestrzeni z innymi. Nasze maluchy coraz śmielej brały udział w tego typu „brudnych zabawach” z każdymi kolejnymi zajęciami. Widać było, jak rozwijała się ich kreatywność i samodzielność w działaniu. Nie mają już obaw przed dotknięciem mokrej lub lepkiej masy. Samodzielnie odkrywają radość z przesypywania, mieszania i łączenia ze sobą różnych produktów spożywczych.

Zajęcia Metodą W. Sherborne miały pozytywny wpływ na rozwój psychiczny dzieci. Stosowane aktywności fizyczne wykorzystywały dotyk, ruch, a także wzajemne relacje fizyczne, emocjonalne, społeczne w celu rozszerzania świadomości samego siebie i pogłębiania kontaktu z innymi osobami. Podczas zajęć najważniejsze znaczenie miała zabawa relacyjna, w której dzieci współpracują z dorosłym opiekunem. Przedszkolaki chętnie włączyły się w proponowane aktywności i szybko przełamały nieśmiałość. Okazało się, że bardzo lubią ruch oraz bliskość osoby, która budzi ich zaufanie i jest pomocna w wykonywaniu wielu nowych czynności ruchowych. Poprzez udział w różnorodnych formach aktywności ruchowych rozwijały swoją sprawność motoryczną, związaną z poznaniem i nauczeniem się różnych sposobów posługiwania się własnym ciałem oraz sterowania nim.

Hipoterapia była prowadzona w stadninie koni w Geniuszach. Zajęcia poprawiły zarówno stan fizyczny, jak i psychiczny. Były prowadzona przez specjalistę, który asekurował podopiecznych. Hipoterapia przyniosła poprawę: postawy ciała, samodzielności, napięcia mięśniowego, czucia powierzchniowego, możliwości lokomocyjnych, zdolności do koncentrowania się, wydolności organizmu i odporności, pobudzenia zmysłów, poczucia świadomości siebie i swojej odrębności, poczucia własnej wartości, przyczyniła się do zmniejszenia zaburzeń emocjonalnych.

Zajęcia na basenie wpłynęły pozytywnie na rozwój psychofizyczny i sprawność dzieci. Wyzwalały nie tylko naturalną potrzebę ruchu, ale pozwalały też  na kreowanie samodzielnej aktywności ruchowej. Kształtowały cechy motoryczne i osobowościowe uczestników. Zajęcia prowadzone przez  doświadczonych instruktorów nauki pływania z wykorzystaniem atrakcyjnych i zróżnicowanych zestawów ćwiczeń - w ciekawy i bezpieczny sposób zachęcały dzieci do zabaw w wodzie i nauki pływania, oswajały z nowym środowiskiem, pozwały pokonać strach.. Pływanie ponadto w sposób harmonijny i symetryczny rozwijało całe ciało, bardziej pobudzało  mięśnie niż inna forma aktywności fizycznej.

Zajęcia w ramach projektu „Nowe formy terapii w przedszkolu drogą do większej samodzielności” przyczyniły się do rozwoju społecznego wychowanków SOSW, dostarczały różnorodnych bodźców do gromadzenia doświadczeń w różnych sytuacjach, stopniowego opanowywania niezbędnych umiejętności życiowych, budowania poczucia własnej wartości.

Wpłynęły w znacznym stopniu na poprawę społecznego funkcjonowania podopiecznych przedszkola.

Za dofinansowanie działań projektowych, wdrożenie zaplanowanych działań i podjęte działania nad prawidłową realizacją szczególne podziękowania kierujemy do: Wojewódzkiego Urzędu Pracy  w Białymstoku – Instytucji Pośredniczącej w dofinansowaniu, Pana Piotra Rećko – Starosty Sokólskiego i Elżbiety Szomko – dyrektora Specjalnego Osordka Szkolno – Wychowawczego w Sokółce.

Zdjęcia