http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1492/img20230907143613_t2.jpghttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1492/20230907_142855_t2.jpgPodopieczni Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w SokóÅ‚ce biorÄ… udziaÅ‚ w kolejnym projekcie „Hipoterapia i alpakoterapia – wsparciem rehabilitacji osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciami”. PieniÄ…dze na realizacjÄ™ tego przedsiÄ™wziÄ™cia w kwocie 20000 zÅ‚otych Stowarzyszenie pozyskaÅ‚o w ramach 30 edycji akcji charytatywnej „Reklama Dzieciom 2022”. W projekcie weźmie udziaÅ‚ 16 podopiecznych. Zrealizowanych bÄ™dzie 80 godzin alpakoterapii i 80 godzin hipoterapii od wrzeÅ›nia 2023 roku do października 2024 roku.

ZajÄ™cia Hipoterapia jest metodÄ… rehabilitacji, do której wykorzystuje siÄ™ konia jako wspóÅ‚terapeutÄ™. Jest to metoda doskonale uzupeÅ‚niajÄ…ca standardowe metody rehabilitacji. Różnorodność oddziaÅ‚ywaÅ„ konia podczas hipoterapii pozwala równoczeÅ›nie usprawniać dziecko ruchowo, intelektualnie i korzystnie wpÅ‚ywać na jego kondycjÄ™ psychicznÄ…. StÄ™pujÄ…cy koÅ„ przekazuje impulsy na dziecko poprzez swój ruch, który u maÅ‚ych koni jest podobny do ruchu czÅ‚owieka. Powoduje to poprawÄ™ równowagi, koordynacji i napiÄ™cia mięśniowego. Już sam kontakt z koniem: czyszczenie koni, gÅ‚askanie, karmienie z rÄ™ki pozytywnie wpÅ‚ywa na psychikÄ™, zwiÄ™ksza poczucie wÅ‚asnej wartoÅ›ci i samodzielnoÅ›ci osób niepeÅ‚nosprawnych.

Alpakoterapia jest stosunkowo mÅ‚odÄ… formÄ… terapii, która opiera siÄ™ na bezpoÅ›rednim kontakcie z alpakami pod okiem instruktora. Jest nie tylko przyjemna, ale niesie też ze sobÄ… wiele korzyÅ›ci. Alpakoterapia jest dziedzinÄ… zooterapii,  jej istotÄ… jest towarzystwo zwierzÄ…t. Terapia polega na wspóÅ‚pracy terapeuty i pacjenta z alpakÄ…. Alpaki sÄ… roÅ›linożernymi ssakami pochodzÄ…cymi z Ameryki PoÅ‚udniowej. SÄ… to zwierzÄ™ta inteligentne i ciekawskie, majÄ… Å‚agodne usposobienie oraz - co nie jest bez znaczenia - miÄ™kkie i delikatne futro, które jest hypoalergiczne (z weÅ‚ny alpak produkuje siÄ™ koce, poncza oraz wysokiej klasy odzież). Alpaki lubiÄ… ludzi, sÄ… przyjazne, towarzyskie i Å‚agodne. Co ważne alpaki nie wykazujÄ… zachowaÅ„ agresywnych. Alpakoterapia nie stanowi samodzielnej metody leczenia, ale zajÄ™cia te sÄ… dobrÄ… formÄ… wsparcia wielu terapii specjalistycznych.

Galeria

                                                                                                Bożena Rećko