http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Nowy rok szkolny siÄ™ zaczyna Już czeka szkoÅ‚a i koledzy,
I w książkach – zasób nowej wiedzy.
Witaj szkoÅ‚o, oto wracamy !”
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1497/r7_copy.jpg4 wrzeÅ›nia nauczyciele i uczniowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno- Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce przywitali nowy rok szkolny 2023/24. Uroczystość odbyÅ‚a siÄ™ na placu OÅ›rodka a wszystkich zebranych: grono pedagogiczne, pracowników, uczniów i rodziców powitaÅ‚y po wakacjach p. Dyrektor- Elżbieta Szomko oraz p. Kierownik- Beata Tur, która odczytaÅ‚a list Ministra Edukacji i Nauki p. PrzemysÅ‚awa Czarnka skierowany do obecnych na uroczystoÅ›ci.
W nowym roku szkolnym w naszej placówce bÄ™dzie funkcjonowaÅ‚o 16 oddziaÅ‚ów. NastÄ™pnie nowo przybyli uczniowie oraz rozpoczynajÄ…cy naukÄ™ w nowych typach szkóÅ‚ zÅ‚ożyli uroczyste Å›lubowanie. SwojÄ… obecnoÅ›ciÄ… w tak szczególnym dniu zaszczyciÅ‚ nas Starosta Sokólski p. Piotr Rećko, który życzyÅ‚ wszystkim zebranym wiele zapaÅ‚u i wytrwaÅ‚oÅ›ci w zdobywaniu wiedzy oraz samych pozytywnych osiÄ…gnięć i sukcesów w rozpoczynajÄ…cym siÄ™ nowym roku szkolnym.
Na zakończenie uroczystości wszyscy uczniowie udali się do swoich klas na spotkania z wychowawcami.
M. Hołownia- Iwanow