http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

„Cóż może być bardziej cennego od codziennych
spotkaÅ„ z mÄ…drymi książkami”
Lew Tołstoj
https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1509/c4_copy.jpgW I póÅ‚roczu roku szkolnego 2023/2024 w internacie SOSW w SokóÅ‚ce, wzorem lat ubiegÅ‚ych, kontynuowana jest Akcja „Czytanie na dobranoc”, zainicjowana przez wychowawczynie internatu: p. K. Bubieniec i B. BoguszewskÄ…. Do udziaÅ‚u w niej zaprosiliÅ›my najmÅ‚odszych wychowanków internatu oraz starsze dzieci, które chÄ™tnie wÅ‚Ä…czyÅ‚y siÄ™ do czytania mÅ‚odszym kolegom. Czytanie odbywa siÄ™ w porze wieczornej, kiedy najmÅ‚odsi mieszkaÅ„cy internatu szykujÄ… siÄ™ do snu i staÅ‚o siÄ™ alternatywÄ… telewizyjnej bajki na dobranoc oraz w porze popoÅ‚udniowej jeÅ›li dopisuje pogoda na Å›wieżym powietrzu. Wychowankowie samodzielnie wypożyczajÄ… książki z Biblioteki szkolnej oraz w miarÄ™ możliwoÅ›ci z Biblioteki Publicznej na Osiedlu Zielonym. Korzystamy również z książek i czasopism dostÄ™pnych w Å›wietlicach internatu. Opiekunowie akcji w ramach wieloletniej wspóÅ‚pracy z OddziaÅ‚em dla Dzieci Biblioteki Publicznej korzystajÄ… również z jej ksiÄ™gozbioru.
Szczególne zainteresowanie mÅ‚odszych wychowanków wzbudziÅ‚y książki, które można byÅ‚o poznawać za pomocÄ… zmysÅ‚u dotyku oraz wydajÄ…ce różne dźwiÄ™ki. Do gustu przypadÅ‚y dzieciom krótkie wierszyki i rymowanki, których próbowaliÅ›my siÄ™ nauczyć na pamięć. Opowiadania i bajki pomagaÅ‚y w poznawaniu różnych emocji i przeżyć, rozwijaÅ‚y dzieciÄ™cÄ… wrażliwość. Do urozmaicenia zajęć wykorzystywane sÄ… techniki teatralne tj. gra gÅ‚osem, mimikÄ… oraz rekwizyty ilustrujÄ…ce czytane treÅ›ci. Dzieci bardzo chÄ™tnie uczestniczÄ… w zajÄ™ciach, jest to dla nich czas wyciszenia i relaksu przed snem.
Akcja pomaga w wyrabianiu nawyku wypożyczania książek, a wiÄ™c rozwija zainteresowania w zakresie organizacji czasu wolnego wychowanków. Poprzez akcjÄ™ chcemy pokazać wychowankom że warto czytać książki, bo jest to nie tylko okazjÄ… do wspólnego spÄ™dzania czasu ale i też dobrej zabawy.

Galeria