http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Thttps://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1513/t4_copy.jpgydzieÅ„ Uczniowskiej Super Mocy to inicjatywa edukacyjna skierowana do uczniów z caÅ‚ej Polski. W dniach 16-20 października 2023r po raz kolejny wÅ‚Ä…czyÅ‚a siÄ™ w niÄ… spoÅ‚eczność SOSW w SokóÅ‚ce. Tegoroczne hasÅ‚o przewodnie to: ZostaÅ„ królem /królowÄ… swego czasu. Idea tego tygodnia miaÅ‚a skÅ‚onić uczniów do refleksji nad zarzÄ…dzaniem wÅ‚asnym czasem. Do pochylenia siÄ™ nad wÅ‚asnym rozwojem, do lepszego poznania siebie oraz do budowania poczucia wÅ‚asnej wartoÅ›ci. 
Wspólne zajÄ™cia, które odbyÅ‚y siÄ™ w tym tygodniu poÅ›wiÄ™cone byÅ‚y rozwijaniu umiejÄ™tnoÅ›ci planowania, ustalania priorytetów, wyznaczania sobie ważnych i znaczÄ…cych zadaÅ„ na dany dzieÅ„.
 OdbyÅ‚y siÄ™ również krótkie pogadanki dotyczÄ…ce czasu spÄ™dzanego przy komputerze, pojawiÅ‚ siÄ™ temat higieny cyfrowej oraz skutków, jakie niesie za sobÄ… nie przestrzeganie jej zasad.
Ten niezwykÅ‚y TydzieÅ„ uÅ›wiadomiÅ‚ uczniom SOSW jak ważne sÄ… najzwyklejsze czynnoÅ›ci typu sen, wypoczynek, posiÅ‚ek, bowiem one majÄ… najważniejszy wpÅ‚yw na rozwój mÅ‚odego czÅ‚owieka, na rozwój jego mózgu i rozwój jego umiejÄ™tnoÅ›ci. Pozytywnym skutkiem tego tygodnia bÄ™dzie również wiedza o tym jak należy dbać o siebie i swój dobrostan. W sÅ‚owniku naszych uczniów pojawiÅ‚y siÄ™ nowe sÅ‚owa typu: cele krótko-i dÅ‚ugoterminowe, planowanie, lista zadaÅ„, zegar biologiczny, cykl dobowy.
NajwiÄ™kszÄ… atrakcjÄ…, która koÅ„czyÅ‚a TydzieÅ„ Uczniowskiej Super Mocy byÅ‚a sesja zdjÄ™ciowa z atrybutami króla i królowej. Każdy chÄ™tny uczestnik mógÅ‚ zapozować do zdjÄ™cia, wybrać sobie berÅ‚o, koronÄ™, królewskÄ… pelerynÄ™, zegar i poczuć siÄ™ jak król/królowa swego wÅ‚asnego czasu.
Jako organizatorki 4 edycji Tygodnia Uczniowskiej Super Mocy w SOSW wierzymy, ze kolejna dawka wiedzy przyczyni siÄ™ do jeszcze lepszego rozwoju umiejÄ™tnoÅ›ci zarzÄ…dzania wÅ‚asnym czasem, pomoże w racjonalnym dzieleniu czasu: na zabawÄ™, na naukÄ™, na spotkania towarzyskie mÅ‚odzieży a przede wszystkim wpÅ‚ynie na zrozumienie zasad higieny cyfrowej, „które zostanÄ… wcielone w życie” przez naszych uczniów”.
Koordynatorki TUS: Marta Januszkiewicz , Zuzanna Szarkowska-Czeczko