http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

#Kampania19dni

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1523/k1_copy.jpgMiniony tydzień, obfitował w naszym Ośrodku w działania profilaktyczne, wynikające z trwania Kampanii "19 dni przeciw przemocy i krzywdzeniu dzieci i młodzieży."
AkcjÄ™ rozpoczÄ™liÅ›my od dziaÅ‚aÅ„ informacyjnych. Na szkolnych i internackich korytarzach pojawiÅ‚y siÄ™ "pomaraÅ„czowe dÅ‚onie" ( kolor ostrzegawcz). W taki sposób zwróciliÅ›my uwagÄ™ caÅ‚ej SpoÅ‚ecznoÅ›ci oÅ›rodka na przemoc. Wiemy już, że trzeba reagować natychmiast. Wystarczy nawet 10 sekund!
Podczas zajęć ksztaÅ‚tujacych kreatywność wykonaliÅ›my plakat informacyjny promujÄ…cy kampaniÄ™. Wychowawcy i nauczyciele przeprowadzili pogadanki wÅ›ród klas najstarszych uczniów nt koniecznoÅ›ci natychmiastowego reagowania na krzywdzenie dzieci i mÅ‚odzieży. PojawiÅ‚y siÄ™ już pierwsze prace plastyczne, w formie plakatów nt przeciwdziaÅ‚ania przemocy. Wraz z uczniami przypomnieliÅ›my numery telefonów w sytuacji kryzysowej, dostÄ™pnych przez caÅ‚Ä… dobÄ™. ZapisaliÅ›my je na kolorowych kartkach, które zawiesiliÅ›my w widocznym dla każdego miejscu.
Szkolny koordynator akcji uczestniczył w szkoleniu na temat: Kampania 19 dni - Szkolenie "4 ściany" przeprowadzonym przez Fundację po DRUGIE.
Nie zwalniamy! Przed nami kolejny tydzień trwania kampanii.
I. Gieniusz