http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/beztytuu.jpg

Zadanie wspóÅ‚finansowane ze Å›rodków Ministerstwa Rodziny i Polityki SpoÅ‚ecznej w ramach programu „Od zależnoÅ›ci ku samodzielnoÅ›ci” i Powiatu Sokólskiego we wspóÅ‚pracy ze Specjalnym OÅ›rodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce 

Dyrektor Specjalnego OÅ›rodka Szkolno – Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce zwraca siÄ™ z proÅ›bÄ… o przedstawienie ofert na:  

- wydruk 500 sztuk dwustronicowych ulotek o problematyce zaburzeÅ„ psychicznych; 

- opracowanie i wydruk 200 sztuk – 50 stronicowej foto książki podsumowujÄ…cej  caÅ‚y okres realizacji dziaÅ‚aÅ„ projektu pn.: „Czas na lepsze jutro” wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków programu „Od zależnoÅ›ci ku samodzielnoÅ›ci: Ministerstwa Rodziny i Polityki SpoÅ‚ecznej i Å›rodków Powiatu Sokólskiego. 

Zapytanie ofertowe Nr 2/2023 z zaÅ‚Ä…cznikami Nr 1 (formularz ofertowy), Nr 2 (oÅ›wiadczenie)

ZaÅ‚Ä…cznik Nr 3 (wzór umowy) do Zapytania ofertowego Nr 2/2023