http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 https://www.soswsokolka.pl/images/od_zaleznoci.jpg

Zadanie wspóÅ‚finansowane ze Å›rodków Ministerstwa Rodziny i Polityki SpoÅ‚ecznej w ramach programu
„Od zależnoÅ›ci ku samodzielnoÅ›ci” i Powiatu Sokólskiego, we wspóÅ‚pracy Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych "Pod SkrzydÅ‚ami" ze Specjalnym OÅ›rodkiem Szkolno – Wychowawczym im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1525/received_23996637183312981.jpeg

Grupa wsparcia dla rodziców funkcjonujÄ…ca w ramach projektu Stowarzyszenia Na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami”w SokóÅ‚ce pn.: „Wsparcie otoczenia osób z zaburzeniami psychicznymi” uczestniczy w warsztatach rozwijajÄ…cych zainteresowania: kulinarnych, florystycznych, zielarskich, decoupage, pergamano, malarskich i z zakresu filcowania weÅ‚ny. Åšrodki na realizacjÄ™ zadania pozyskano z Ministerstwa Rodziny i Polityki SpoÅ‚ecznej z Programu „Od zależnoÅ›ci ku samodzielnoÅ›ci”i z Powiatu Sokólskiego.
Warsztaty cieszÄ… siÄ™ dużym zainteresowaniem rodziców i sprawiajÄ… im satysfakcjÄ™.

Rodzice korzystajÄ…cy z warsztatów lub szkoleÅ„ mogÄ… pozostawić swoje dzieci pod opiekÄ… wychowawców lub specjalistów, którzy zapewniÄ… im opiekÄ™ lub zajÄ™cia usprawniajÄ…ce.

Szczególne podziÄ™kowania kierujemy do instytucji, które wsparÅ‚y finansowo tÄ… inicjatywÄ™: Ministerstwo Rodziny i Polityki SpoÅ‚ecznej w Warszawie, ZarzÄ…d Powiatu Sokólskiego z Panem StarostÄ… Piotrem Rećko na czele.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

Stowarzyszenie „Pod SkrzydÅ‚ami” w SokóÅ‚ce