https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1555/z2_copy.jpgpecjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Sokółce jako wiodący ośrodek koordynacyjno-rehabilitacyjno-opiekuńczy w powiecie sokólskim zakończył kolejną edycję zajęć wspomagających rozwój małego dziecka w ramach Rządowego Programu „Za życiem”.
Na mocy porozumienia NR MEIN/2022/DWEW/1612 zawartego 20 czerwca 2022r w Warszawie pomiędzy Skarbem Państwa - Ministrem Edukacji i Nauki, z siedzibą: 00-529 Warszawa ul, Wspólna 1l3, zwanym dalej ,,Ministrem", reprezentowanym przez: Joannę Wilewską Dyrektora Departamentu Wychowania i Edukacji Włączającej obsługę niniejszej umowy zapewnia Ministerstwo Edukacji i Nauki - Departament Wychowania i Edukacji Włączającej, z siedzibą: 00-580 Warszawa, al. Szucha 25, a Powiatem Sokólskim, z siedzibą w Starostwie Powiatowym w Sokółce, 16-100 Sokółka, ul. Marsz. Piłsudskiego 8, reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Sokólskiego; Piotra Rećko – Starostę Sokólskiego i Jerzego Białomyzego – Wicestarostę, przy kontrasygnacie Anny Jolanty Piszczatowskiej - Skarbnika Powiatu Sokólskiego były realizowane bezpłatne zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dzieciom nastawione na pomoc dzieciom od urodzenia do podjęcia nauki w szkolnej ze szczególnym uwzględnieniem dzieci do 3 roku życia, u których występuje zagrożenie niepełnosprawnością.
W tej edycji udzieliliśmy wsparcia 55 dzieciom i ich rodzinom. Wspólnie zostało zrealizowanych 780 godzin.
Uczestnikami zajęć są dzieci: od chwili wykrycia niepełnosprawności czyli od pierwszych miesięcy po urodzeniu do 7 roku życia lub do chwili rozpoczęcia edukacji szkolnej. Każdy uczestnik zajęć ma opracowany specjalnie dla niego Indywidualny Program Edukacyjno- Terapeutyczny, w którym zawarte są cele i zadania do pracy.
W skład zespołu powołanego na potrzeby realizacji zadań związanych z programem „Za życiem” weszli specjaliści z różnych dziedzin: oligofrenopedagog, surdopedagog, terapeuci integracji sensorycznej, fizjoterapeuta, nauczyciele prowadzący zajęcia rehabilitacji ruchowej, nauczyciel prowadzący zajęcia rozwijające kompetencje emocjonalno- społeczne, psycholog oraz logopedzi, którzy pracują zgodnie ze swoimi kwalifikacjami W swoje pracy stosują oni metody przyjazne pracy z małym dzieckiem np. Ruch Rozwijajacy W.Sherborne, masaż neurotaktylny , metodę Tomatisa, metody M.Bogdanowicz „Metodę Dobrego Startu, metodę Snozelen oraz wiele innych.
Zajęcia odbywały się w gabinetach wyposażonych w specjalistyczny sprzęt terapeutyczny. Nasze zaplecze dydaktyczne cały czas się powiększa o nowe ciekawe pomoce i sprzęty edukacyjne. Zajęcia w sali doświadczania świata, w sali do integracji sensorycznej, sali rekreacyjnej z kształtkami oraz basenem z piłeczkami, sali logopedycznej, gabinecie wczesnego wspomagania, sali do hydroterapii czy sali rehabilitacyjnej zapewniały uczestnikom programu właściwą oprawę i pełną możliwość wykorzystania czasu zajęć.
Celem realizacji programu jest wspomaganie rozwoju umysłowego, ruchowego, poznawczego, społeczno-emocjonalnego każdego dziecka na miarę jego możliwości, zapewnienie interdyscyplinarnej pomocy w wyrównywaniu deficytów rozwojowych, podjęcie większej ilości działań stymulujących dziecko we wczesnym etapie jego rozwoju, objęcie specjalistyczną opieką dziecko oraz jego rodziny.
Godziny różnorodnych zajęć i terapii przyznanych w ramach programu „Za Życiem” przełożyły się na wymierne efekty. Dzieci i ich rodzice systematycznie korzystali z pomocy. Nastąpił wzrost chęci, zaufania i współpracy dziecka w kontakcie z terapeutą, wzrost motywacji do poprawnego wykonania zadań przez dzieci, mniejszą częstotliwość występowania zachowań „niepożądanych” u dzieci, poprawę wykonywania ćwiczeń terapeutycznych, wzrost kompetencji komunikacyjnych, umiejętności motorycznych w zakresie motoryki małej i dużej, poprawę funkcjonowania poznawczego, społecznego i emocjonalnego dzieci, poprawę funkcjonowania układów sensorycznych, zwiększenie tolerancji na bodźce sensoryczne, poprawę sprawności fizycznej w możliwym dla dziecka zakresie.
Rodzice, jak i terapeuci podkreślali potrzebę systematycznego kontynuowania dotychczasowych oddziaływań terapeutycznych wobec dzieci.
Zapraszamy wszystkich chętnych do skorzystania z naszej bogatej oferty zajęć w ramach programu „Za życiem”.
Serdecznie dziękujemy panu Staroście Piotrowi Rećko za pozyskane środki finansowe w ramach Rządowego Programu „Za życiem”, który pozwala na wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci zagrożonych niepełnosprawnością.
Zespól realziaujący zajęcia z projektu "Za życiem'