http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1588/zu1_copy.jpgUczniowie klas: 3 "B" PdP i 6-8 SPU, odwiedzili dziÅ› Rezerwat Å»ubrów w Kopnej Górze. Celem wycieczki byÅ‚o zapoznanie uczniów z pojÄ™ciem "rezerwat", ksztaÅ‚towanie emocjonalnego stosunku do lasu i jego mieszkaÅ„ców, budzenie opiekuÅ„czej postawy wobec przyrody oraz zapoznanie z korzyÅ›ciami jakie czÅ‚owiek czerpie z lasu. Ciekawostki z życia żubrów, ich codzienny rytm dnia, budowa ciaÅ‚a czy imiona żubrów zaczynajÄ…ce siÄ™ od liter "PO" wzbudziÅ‚y zainteresowanie wszystkich uczestników. PiÄ™kny, zadbany teren, wieże widokowe i goÅ›cinność Pracowników sprawiÅ‚y, że z przyjemnoÅ›ciÄ… powtórzymy wyprawÄ™ do rezerwatu. Cztery piÄ™knie wybarwione żubry wykazaÅ‚y siÄ™ także cierpliwoÅ›ciÄ… i spokojem, podczas ich utrwalania na zdjÄ™ciach. Zapraszamy do galerii!
Nauczyciele: Marta Kawrygo-Leonowicz, Magdalena Słyż, Iwona Gieniusz