http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

https://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_1595/lp5_copy.jpgA my znów wykorzystujemy drukarkÄ™ 3D, aby poznawać Å›wiat. Nasza drukarka Banach 3D zostaÅ‚a zakupiona w ramach programu „Laboratoria PrzyszÅ‚oÅ›ci” Tym razem wyprodukowaÅ‚a nam puzzle w trzech kolorach, które po uÅ‚ożeniu tworzyÅ‚y przestrzenny szkielet Pterodaktyla, T-rexa i Stegozaura.

Tak niedawno pod koniec lutego w SOSW w SokóÅ‚ce odbyÅ‚o siÄ™ szereg zajęć, w których tematem byÅ‚y dinozaury, zwiÄ…zane to byÅ‚o z obchodzonym Dniem Dinozaura. Temat dinozaurów byÅ‚ poruszany w różny sposób powstawaÅ‚y makiety dinozaurów, powstawaÅ‚y praca plastyczne za pomocÄ… przeróżnych technik plastycznych, rozwiÄ…zywane byÅ‚y karty pracy o dinozaurach. Uczniowie zdobywali wiedzÄ™ o pradawnych gatunkach zwierzÄ…t, w bibliotece szkolnej czytane byÅ‚y książki oraz „dInusie” poznawane byÅ‚y za pomocÄ… wszystkich zmysÅ‚ów. Uczniowie na zajÄ™ciach rozwijajÄ…cych kreatywność poznawali Å›wiat i elementy budowy ciaÅ‚a tych zwierzÄ…t z perspektywy paleontologa. Paleontolog to taki czÅ‚owiek, który zajmuje siÄ™ pracÄ… przy wykopaliskach a potem buduje szkielet z wykopanych koÅ›ci dinozaura.
Po krótkiej pogawÄ™dce dotyczÄ…cej pracy paleontologa oraz wyglÄ…du przeróżnych dinozaurów uczniowie ochoczo przystÄ…pili do odkopywania poszczególnych elementów ukrytych w piasku z zamkniÄ™tymi oczami. PrzeczesujÄ…c piasek natrafiali na różne naturalne elementy kamienie maÅ‚e i duże, patyczki, sznurki a także na wydrukowane puzzle elementy szkieletu dinozaurów. Musieli zadecydować czy to jest element potrzebny czy nie. NastÄ™pnie znaleziska zostaÅ‚y przez nich pogrupowane w komplety gdzie wyznacznikiem byÅ‚ kolor oraz wielkość elementów. Kolejnym zadaniem, które czekaÅ‚o na uczniów byÅ‚o uÅ‚ożenie puzzli przestrzennych, które tworzyÅ‚y sylwetkÄ™ dinozaura. ChÄ™tni uczniowie mogli sprawdzić czy można tak zamontować rÄ™ce i Å‚apy dinozaura, aby te byÅ‚y ruchome- do tego przydaÅ‚ siÄ™ sznurek.
Uczniowie chórem orzekli ze fajnie jest być takim paleontologiem, bo jego praca to nie tylko wyzwanie naukowe, ale także pasjonujÄ…ca podróż w gÅ‚Ä…b ewolucji Ziemi.
Na drukarce 3d zostaÅ‚y również wydrukowane szablony z dinozaurami, chÄ™tni uczniowie mogli odrysować kredkÄ…, mazakiem, farbÄ… sylwetkÄ™ wybranego dinozaura na kartce papieru.
Takie zajÄ™cia majÄ… szereg korzyÅ›ci. Wizualizacja wyglÄ…du dinozaura, doÅ›wiadczenie czegoÅ› nowego: sprawdzenie czy modele mogÄ… siÄ™ ruszać i jak należy zamocować nitkÄ™, aby elementy byÅ‚y ruchome, stosowanie elementów wyprodukowanych w technologii 3D pomogÅ‚o zwiÄ™kszyć atrakcyjność zajęć oraz sprzyjaÅ‚o indywidualizacji pracy uczniów, bowiem każdy z nich wybraÅ‚ sobie model do skÅ‚adania wedÅ‚ug swoich umiejÄ™tnoÅ›ci. #LaboratoriaPrzyszÅ‚oÅ›ci #LaboratoriaPrzyszlosci.
Zuzanna Szarkowska-Czeczko