http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_125/dsc09401.jpg

Dnia 05.06.2013roku uczniowie klasy II-IIIGU i I,III PdP pod opiekÄ… paÅ„: Lucyny Taudul, MaÅ‚gorzaty Zarachowicz i Marty Biedź udali siÄ™ na wycieczkÄ™ do stolicy województwa podlaskiego – miasta BiaÅ‚egostoku. Warto wiedzieć, że BiaÅ‚ystok uzyskaÅ‚ prawa miejskie prawdopodobnie w 1692 roku, do rozwoju miasta przyczyniÅ‚ siÄ™ przede wszystkim Jan Klemens Branicki i że w mieÅ›cie tym urodziÅ‚ siÄ™ twórca jÄ™zyka esperanto – Ludwik Zamenhof.

W podróż, która trwaÅ‚a niespeÅ‚na godzinÄ™ udaliÅ›my siÄ™ autobusem szynowym. Z dworca PKP w SokóÅ‚ce odjechaliÅ›my punktualnie o godz. 11.00. Zaraz po przyjeździe do BiaÅ‚egostoku, autobusem komunikacji miejskiej udaliÅ›my siÄ™ do Muzeum Wojska, które mieÅ›ci siÄ™ w centrum miasta. Tam obejrzeliÅ›my ekspozycjÄ™ staÅ‚Ä… "Wojsko Polskie 1956-2010". Wystawa ukazuje ewolucjÄ™ umundurowania i wyposażenia Wojska Polskiego w II poÅ‚. XX w. EkspozycjÄ™ tworzÄ… manekiny w peÅ‚nym umundurowaniu, wyposażeniu i uzbrojeniu. Nieopodal Muzeum znajduje siÄ™ Katedra BiaÅ‚ostocka. Nie omieszkaliÅ›my wstÄ…pić do Å›wiÄ…tyni, która wszystkich zachwyca piÄ™knÄ… neogotyckÄ… architekturÄ…. Czerwona cegÅ‚a i dwie strzeliste wieże sÄ… elementami najbardziej charakterystycznymi dla tej budowli.

NastÄ™pnie przeszliÅ›my pod PaÅ‚ac Branickich, do parku weszliÅ›my BramÄ… Gryfa. W przepiÄ™knym Pawilonie po OrÅ‚em mogliÅ›my schronić siÄ™ przed deszczem i chwilÄ™ odpocząć przed spacerem po paÅ‚acowym ogrodzie. Kolejne kroki skierowaliÅ›my do wnÄ™trza paÅ‚acu. Budynek należy obecnie do Uniwersytetu Medycznego. Kilka minut przebywaliÅ›my w przepiÄ™knej Auli Wielkiej oraz zajrzeliÅ›my do kaplicy, w której znajduje siÄ™ kopia figurki Matki Boskiej z hiszpaÅ„skiego klasztoru Montserrat oraz fotel papieski. Zwiedzanie BiaÅ‚egostoku zakoÅ„czyliÅ›my w miejskim parku Planty,  gdzie mogliÅ›my odpocząć od zgieÅ‚ku miasta na Å‚aweczkach w Alei Zakochanych zajadajÄ…c pyszne lody. Do SokóÅ‚ki wróciliÅ›my zgodnie z planem, czyli ok. godz. 17.00. W drodze powrotnej dzieliliÅ›my siÄ™ wrażeniami i podziwialiÅ›my widoki z okna pociÄ…gu. To byÅ‚ naprawdÄ™ udany dzieÅ„, po którym pozostanÄ… wspomnienia i zdjÄ™cia.