http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_127/dsc09452.jpg

10 czerwca 2013r. mÅ‚odzież z klasy I-II-III Zasadniczej SzkoÅ‚y Zawodowej SOSW w SokóÅ‚ce pod opiekÄ… wychowawcy p. Bożeny Mróz uczestniczyÅ‚a w wycieczce do Muzeum SpoÅ‚ecznego Ziemi Sokólskiej przy Sokólskim OÅ›rodku Kultury w SokóÅ‚ce. NaszÄ… wycieczkÄ™ oprowadzaÅ‚a pani przewodnik. OpowiadaÅ‚a bardzo przystÄ™pnie i barwnie.

Muzeum mieÅ›ci siÄ™ w centrum SokóÅ‚ki, w XVIII wiecznym budynku z okresu dziaÅ‚alnoÅ›ci podskarbiego nadwornego litewskiego Antoniego Tyzenhauza. Zbiory zgromadzone sÄ… w dziaÅ‚ach: historycznym, tatarskim i etnograficznym i obrazujÄ… przeszÅ‚ość Ziemi Sokólskiej, jej różnorodność pod wzglÄ™dem kulturowym i wyznaniowym. MÅ‚odzież mogÅ‚a zobaczyć okoÅ‚o  2 tysiÄ™cy eksponatów i dokumentów obrazujÄ…cych dzieje Sokólszczyzny, które pochodzÄ… z darów mieszkaÅ„ców.

ObejrzeliÅ›my również wystawÄ™ czasowÄ…: "Å»ydzi sokólscy - wspomnienie". PrezentowaÅ‚a ona fragment historii spoÅ‚ecznoÅ›ci, która przez wiele wieków mieszkaÅ‚a w SokóÅ‚ce, a jej dzieje brutalnie zakoÅ„czyÅ‚a II wojna Å›wiatowa. Na wystawie zaprezentowane byÅ‚y pamiÄ…tki i informacje o żydowskich mieszkaÅ„cach SokóÅ‚ki. Wycieczka byÅ‚a wspaniaÅ‚Ä… lekcjÄ… historii i bardzo siÄ™ wszystkim podobaÅ‚a. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć z wycieczki.