http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/zdjcie0055.jpg

W dniu 24.06.2013r uczniowie klasy II PdP (5 uczniów) wziÄ™li udziaÅ‚ w wyjÅ›ciu do Sokólskiego OÅ›rodka Kultury, gdzie obejrzeli wystawÄ™ plastycznÄ… pt.: „Prace plastyczne uczestników Warsztatów Terapii ZajÄ™ciowej w SokóÅ‚ce”. Na szczególnÄ… uwagÄ™ zasÅ‚ugiwaÅ‚y prace Krzysztofa Gieniusza; ich kolorystyka, przekaz artystyczny tematu i wrażliwość twórcy u wszystkich uczestników wzbudziÅ‚y zachwyt.

Szczególne podziÄ™kowania należą siÄ™ pracownikom SOK, w szczególnoÅ›ci pani Ewie Petelczyc za oprowadzenie po wystawie, stworzenie miÅ‚ej atmosfery, przekazanie interesujÄ…cych informacji o twórcach i ich dzieÅ‚ach. WyjÅ›cie do SOK zorganizowaÅ‚a p. Elżbieta Szomko.