http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/news/woj_inauguracja.jpgDnia 2 wrzeÅ›nia poczet sztandarowy z naszego oÅ›rodka w skÅ‚adzie: Renata Furman, Izabela Matyskiel, Wojciech Karpowicz pod opiekÄ… pani dyrektor mgr Marty Tolko – Kuziuty i pani kierownik internatu mgr Beaty Tur uczestniczyÅ‚ w Wojewódzkiej Inauguracji Roku Szkolnego 2013/2014 w Zespole SzkóÅ‚ Integracyjnych w SokóÅ‚ce poÅ‚Ä…czonej z oddaniem do użytku nowej hali sportowej.

UroczystoÅ›ci poprzedziÅ‚y nabożeÅ„stwa - w cerkwi pw. Å›w. Aleksandra Newskiego i w koÅ›ciele pw. WniebowziÄ™cia NMP. Dalszy przebieg uroczystoÅ›ci miaÅ‚ miejsce w nowej sali sportowej ZSI, w której uczestniczyli hierarchowie koÅ›cioÅ‚ów różnych wyznaÅ„, posÅ‚owie Ziemi Podlaskiej, przedstawiciele Kuratorium OÅ›wiaty w BiaÅ‚ymstoku, wÅ‚adz wojewódzkich i samorzÄ…dowych, sÅ‚użb mundurowych, a także dyrektorzy placówek oÅ›wiatowych, nauczyciele, rodzice i uczniowie. Zebranych powitaÅ‚a Miejska Orkiestra DÄ™ta, dziaÅ‚ajÄ…ca przy Gimnazjum nr 1 w SokóÅ‚ce.
NastÄ™pnie przedstawiciele trzech religii monoteistycznych dokonali wyÅ›wiÄ™cenia nowego obiektu. W wygÅ‚aszanych przemówieniach przez przedstawicieli poszczególnych wÅ‚adz caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci szkolnej życzono sukcesów w pracy, realizacji zamierzeÅ„ i osiÄ…gania zaÅ‚ożonych celów, szczęścia osobistego i optymizmu na co dzieÅ„.
Ponadto podczas Wojewódzkiej Inauguracji wrÄ™czono Medale Komisji Edukacji Narodowej przyznane przez Ministra KrystynÄ™ Szumilas za szczególne zasÅ‚ugi dla oÅ›wiaty i wychowania. Otrzymali je: Burmistrz SokóÅ‚ki StanisÅ‚aw MaÅ‚achwiej, ZastÄ™pca Burmistrza Krzysztof Szczebiot oraz Dyrektor ZSI Maria Lilla Andrzejewska.
Ostatnimi punktami uroczystoÅ›ci byÅ‚y symboliczne rzuty piÅ‚kami do kosza i część artystyczna w wykonaniu uczniów.