http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

 

 

 

Od 4 Listopada 2013 roku w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym
im. J. Korczaka w Sokółce, ul. Os. Zielone 1a, 16-100 Sokółka, tel./fax: 85 711 2678

będzie realizowany  projekt pt. „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
w ramach projektu systemowego „Indywidualizacja nauczania i wychowania uczniów klas 1-3
Szkoły Podstawowej w SOSW w Sokółce - Powiecie Sokólskim”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
działanie 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”,
Poddziałanie 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie
do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”. 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wszystkie informacje o realizacji będziemy zamieszczać w zakładce Projekty
pod nazwą projektu
Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę
.