http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_165/jestem_bezpieczny1.jpg

21 listopada br. odbyło się spotkanie dla uczniów ośrodka pod hasłem: „ Jestem bezpieczny w szkole” poprowadzone przez p. I. Gieniusz. Tematem przewodnim było szeroko rozumiane bezpieczeństwo na zajęciach i podczas przerw.

Wraz z uczniami określono modele prawidłowego zachowania oraz sposoby reagowania na niepożądane sytuacje. Podjęto temat bezpiecznej zabawy, przemocy w szkole, wyłudzania, znęcania się w szkole, a także konieczności szanowania przedmiotów cudzych i własnych.

Ustalono, że w przypadku zaobserwowania niewłaściwego zachowania, każdy uczeń jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania o tym nauczyciela, wychowawcę, czy rodzica.

Przypomnieliśmy numery telefonów alarmowych, a także Dziecięcego Telefonu Zaufania Rzecznika Praw Dziecka: 0 800 12 12 12 - bezpłatnego telefonu, pod którym dyżurują specjaliści służący pomocą dzieciom oraz dorosłym zgłaszającym problemy dzieci.

Na zakończenie wspólnie zaśpiewaliśmy piosenkę „Daj się lubić” autorstwa p. Kaliny Jerzykowskiej, Kawalera Orderu Uśmiechu Smile. Zdjęcia