http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Organizator: p. Beata Mozolewska, p. Agnieszka Ambrożko

Szkolna komisja konkursowa w skÅ‚adzie: p. Beata Mozolewska, p. Agnieszka Ambrożko, p. MaÅ‚gorzata Szuchnicka

Dnia 23.04.2014 roku w Specjalnym OÅ›rodku Szkolno – Wychowawczym w SokóÅ‚ce komisja konkursowa rozstrzygnęła Szkolny Konkurs Plastyczny pt.: „Pocztówka Wielkanocna 2014”. Celem konkursu byÅ‚o: ksztaÅ‚towanie wÅ›ród uczniów emocjonalnego stosunku do tradycji i obrzÄ™dów wielkanocnych; zachÄ™canie uczniów do postrzegania atmosfery Å›wiÄ…t wielkanocnych oraz propagowanie wÅ›ród dzieci i mÅ‚odzieży różnych technik plastycznych . Wszystkie powyższe cele zostaÅ‚y zrealizowane o czym Å›wiadczy różnorodność zaprezentowanych prac wykonanych  technikami: malarstwo, kolaż, wycinanka, wydzieranka, rysunek oraz prawidÅ‚owe przedstawienie tematu.

Do udziaÅ‚u w konkursie wpÅ‚ynęło 39  prace uczniów.  Przy ocenie prac wziÄ™to pod uwagÄ™ wartość artystycznÄ…, inwencjÄ™ i estetykÄ™ twórczÄ… .

Wyniki konkursu

I. Kategoria SPL:

I miejsce:Iza Kowejsza praca wykonana pod kierunkiem p. Urszuli Drewniak

 

II. Kategoria SPU:

I miejsce: Jakub Halicki  – praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Biedź

II miejsce:  Kamila Sawicka - praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz

III miejsce: Kamil Olechno - praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Margielewicz

Wyróżnienie: Karolina Sz. - praca wykonana pod kierunkiem p. Urszuli Drewniak

 

III. Kategoria GU:

I miejsce: Patrycja Jarmoszko  - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej

II miejsce: Sandra Radziszewska - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej

III miejsce: Michał Lengiewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. Marty Kulmaczewskiej


III. Kategoria GL:

I miejsce: Andrzej Åšwietlicki  – praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz

II miejsce: Anna Czarnomysa - praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

III miejsce: Martyna Krempa – praca wykonana pod kierunkiem p. Ewy WiÅ„skiej

 

III. Kategoria PdP:

I miejsce: Justyna Jackiewicz  – praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

II miejsce: Kamil Bierko - praca wykonana pod kierunkiem p. Elżbiety Szomko

III miejsce: MichaÅ‚ Lengiewicz – praca wykonana pod kierunkiem p. Iwony Gieniusz

Wyróżnienie: PaweÅ‚ Lenkiewicz i Justyna Jurewicz - praca wykonana pod kierunkiem p. Lili Zajkowskiej

OgÅ‚oszenie wyników i wrÄ™czenie nagród laureatom odbÄ™dzie siÄ™ podczas uroczystego apelu szkolnego.