http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_231/dzie_bez_przemocy03.jpg4 czerwca 2014 roku w OÅ›rodku obchodzono DzieÅ„ Bez Przemocy pod hasÅ‚em: „Inny, nie znaczy gorszy”. Wychowankowie OÅ›rodka uczestniczyli w zajÄ™ciach warsztatowych dotyczÄ…cych tolerancji przygotowanych i przeprowadzonych przez paniÄ… LilÄ™ ZajkowskÄ….

ZajÄ™cia odbyÅ‚y siÄ™ w dwóch grupach tj. dla dzieci mÅ‚odszych i dla mÅ‚odzieży starszej. Na poczÄ…tku wyjaÅ›nialiÅ›my pojÄ™cie sÅ‚owa - „tolerancja”. Wiele uwagi poÅ›wiecono znaczeniu tolerancyjnej postawy w życiu czÅ‚owieka. Uczniowie, pracujÄ…c w grupach podawali przykÅ‚ady zachowaÅ„ tolerancyjnych w stosunku innych ludzi, a w szczególnoÅ›ci do rodziców, rodzeÅ„stwa, nauczycieli i kolegów, a liderzy grup wyeksponowali je na „szkielecie ryby”. Natomiast mÅ‚odsi uczniowie, po wysÅ‚uchaniu bajki, wypowiadali siÄ™ na ten temat, również w formie rysunku.

Na zakoÅ„czenie, w obu grupach dzieci i mÅ‚odzież uczestniczyÅ‚a w zabawie pt. „LubiÄ™ ciÄ™, za…”. ZdjÄ™cia