http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

konkurs piosenki

22.02.12r. w naszym OÅ›rodku odbyÅ‚a siÄ™ XIV edycja wewnÄ…trzszkolnego Konkursu Piosenki i TaÅ„ca: „Åšpiewać każdy może”. SpoÅ‚eczność OÅ›rodka obserwowaÅ‚a zmagania  konkursowe uczniów, którzy zadeklarowali chęć wziÄ™cia udziaÅ‚u w konkursie i prezentacji wÅ‚asnych umiejÄ™tnoÅ›ci w kategorii: Å›piew lub taniec. Repertuar byÅ‚ bardzo ciekawy, mogliÅ›my miÄ™dzy innymi usÅ‚yszeć piosenki pt.: „BiorÄ™ urlop od Ciebie”, „KoÅ‚ysanka dla nieznajomej”, „KochaÅ‚em”, „Nie daj siÄ™”, „Hej sokoÅ‚y” i wiele innych. PodziwialiÅ›my prezentacje taneczne: ukÅ‚ad „WesoÅ‚e dzieciaki z naszej paki”, sambÄ™, taniec towarzyski w parze.

W trakcie obrad jury, atrakcyjne gry i zabawy poprowadziÅ‚ pan Łukasz Burak. Każdy chciaÅ‚ wziąć udziaÅ‚ w zabawie „ZduÅ› balon” czy „WÄ™drówka przez tunel”.

Oto wyniki zmagań konkursowych:

Kategorie szkóÅ‚ L - Å›piew:

I miejsce: Kamil Sapkowski

II miejsce: Rafał Grynczel

III miejsce: Iza Matyskiem

wyróżnienie: Sylwia Å»ebrowska i Kamila Adamczuk

Kategoria szkóÅ‚ U - taniec:

I miejsce: zespóÅ‚ I-III SPU

II miejsce: Justyna Czaplicka

III miejsce: Sylwia Gilewska, Patrycja Jarmoszko

Kategoria szkóÅ‚ U – Å›piew:

I miejsce: Wojciech Anikiej

II miejsce: Paweł Lenkiewicz

III miejsce: Justyna Jackiewicz

wyróżnienie: Krzysztof Drapczuk, MaÅ‚gorzata Wysocka, Justyna Remba

Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali nagrody – kasety magnetofonowe, plakaty oraz pocztówki zespoÅ‚ów muzycznych. Publiczność również nagrodzono plakatami i pocztówkami. Tradycyjnie organizatorem i sponsorem nagród byÅ‚a p. Elżbieta Szomko. Galeria

Serdecznie gratulujemy wszystkim laureatom konkursu!!!