http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/dyplomkot.jpg

Każdy czÅ‚owiek z natury rzeczy jest artystÄ…, bowiem sposób komunikacji ze Å›wiatem czy chociażby „oswajanie” przestrzeni wokóÅ‚ siebie to nic innego jak autorskie postrzeganie otaczajÄ…cej nas rzeczywistoÅ›ci. Sama twórczość artystyczna jest Å›rodkiem wyrazu – formÄ… manifestacji wÅ‚asnego istnienia, dlatego tak ważne znaczenie odgrywa w terapii osób z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ciÄ….

27.02.2014 na apelu ogólnoszkolnym nauczyciel Elżbieta Szomko podsumowaÅ‚a udziaÅ‚ uczniów OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce w dwóch konkursach plastycznych. Na zajÄ™ciach KoÅ‚a Plastycznego z elementami taÅ„ca „UczeÅ„ ArtystÄ…” prowadzonego w ramach godziny kartowej uczniowie wykonali prace plastyczne technikÄ… kolażu na:

  • konkurs plastyczny „S.O.S dla bezdomnych kotów!” ph. „Kocie sprawy, kocie życie, kocie losy…” zorganizowany przez MÅ‚odzieżowy Dom Kultury w BiaÅ‚ymstoku i FundacjÄ™ „Kotkowo”. Po obejrzeniu 586 prac nadesÅ‚anych na konkurs plastyczny komisja konkursowa postanowiÅ‚a przyznać nagrodÄ™ uczniowi oÅ›rodka: Krzysztofowi D. 
  • VI Festiwal Sztuk Bożonarodzeniowych „BiaÅ‚e Boże Narodzenie barwami malowane” Organizator: Niepubliczna SzkoÅ‚a Podstawowa i Przedszkole „Bajeczka” w Niewodnicy KoÅ›cielnej. Jak podkreÅ›lili organizatorzy: „Z każdym rokiem w Festiwalu bierze udziaÅ‚ coraz wiÄ™cej uczestników i już nie tylko z województwa podlaskiego, ale i z Polski. W tegorocznym wzięło udziaÅ‚ ok. 2 tys. uczestników z 90 szkóÅ‚ i przedszkoli”. Tym bardziej miÅ‚e byÅ‚o przekazanie informacji, iż w kategorii klas IV-VI szkóÅ‚ podstawowychwyróżnienie otrzymaÅ‚a uczennica oÅ›rodka: Sylwia G.

Nagrodzonym uczniom gratulujemy niezrównanej autentycznoÅ›ci i niepowtarzalnoÅ›ci, ale także pewnej jednoznacznoÅ›ci przekazu, w którym rysuje siÄ™ różnica miÄ™dzy dobrem, a zÅ‚em.

Elżbieta Szomko

http://www.soswsokolka.pl/images/news/20150227_124759.jpg