http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_291/img_4634.jpgW dniu 03 marca 2015 r. uczniowie naszego oÅ›rodka przystÄ…pili do VIII Konkurs Wiedzy o JÄ™zyku Ojczystym. UdziaÅ‚ w tym konkursie, o zasiÄ™gu wojewódzkim, organizowanym przez ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Nr 13 w BiaÅ‚ymstoku, od kilku lat jest naszÄ… wiosennÄ… tradycjÄ….
Drużyna z naszego OÅ›rodka, w skÅ‚adzie: Ania, Martyna oraz Damian odważnie zmagaÅ‚a siÄ™ ze stawianymi przed nimi wyzwaniami starajÄ…c siÄ™ wykonać je jak najlepiej. Uczniowie przygotowani przez p. KatarzynÄ™ ZalewskÄ… wykazali siÄ™ w czasie rozwiÄ…zywania trudnych zadaÅ„ konkursowych wiedzÄ… i umiejÄ™tnoÅ›ciami z zakresu ksztaÅ‚cenia jÄ™zykowego, znajomoÅ›ci lektur, stosowania różnych form wypowiedzi oraz refleksem.
W przygotowanej „pracy domowej”; uczniowie Å›wietnie zaprezentowali również umiejÄ™tnoÅ›ci aktorskie przedstawiajÄ…c, w formie krótkiej scenki, przysÅ‚owie.

Zmagania drużynowe nasz zespóÅ‚ zakoÅ„czyÅ‚ na czwartym miejscu.

Dodatkowo, jak co roku, przeprowadzony zostaÅ‚ konkurs o tytuÅ‚ „Mistrza Ortografii’. MiÅ‚o nam obwieÅ›cić, że zwyciÄ™zcÄ… tego konkursu zostaÅ‚ Damian, uczeÅ„ II klasy gimnazjum.

Warto podkreÅ›lić, że celem konkurs jest popularyzowanie poprawnoÅ›ci jÄ™zykowej wÅ›ród mÅ‚odzieży oraz promowanie piÄ™knej polszczyzny, a opiekÄ™ merytorycznÄ… nad konkursem sprawujÄ… pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w BiaÅ‚ymstoku. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć

 Katarzyna Zalewska