Dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego im. J. Korczaka w Sokółce informuje, iż nabór kandydatów do szkół dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie wchodzących w skład Ośrodka na rok szkolny 2012/2013 prowadzony będzie do:

- klasy I Szkoły Podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną  w stopniu lekkim, umiarkowanym
i znacznym

- klasy I Gimnazjum dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym

- klasy I Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim na kierunek: kucharz małej gastronomii

- klasy I Szkoły Przysposabiającej do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością umiarkowaną lub znaczną. Kandydaci do tej klasy realizują przysposobienie do pracy w zakresie kucharstwa, stolarstwa i krawiectwa.

Zasady rekrutacji