http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

/images/photoalbum/album_304/projekt_rosja12.jpgW terminie od 1.10.2014 r. do 05.12.2014 r. pod czujnym okiem opiekuna projektu p. Urszuli Drewniak uczniowie klas II i III gimnazjum realizowali projekt edukacyjny pt. „Rosja znana i nieznana - ciekawostki”. PracujÄ…c w parach, w grupie oraz indywidualnie, uczniowie zajmowali siÄ™ ciekawymi dla nich informacjami, z których powstaÅ‚ album promujÄ…cy RosjÄ™. Znaleźć tam można informacje o rosyjskim alfabecie, szkolnictwie, transporcie w Moskwie, zjawisku biaÅ‚ych nocy, Kolei Transsyberyjskiej, Ojmiakonie - rosyjskim biegunie zimna, o typowych pamiÄ…tkach rosyjskich na przykÅ‚adzie matrioszki oraz zdjÄ™cia najciekawszych pojazdów rosyjskiej produkcji.

GimnazjaliÅ›ci sumiennie wywiÄ…zywali siÄ™ ze swoich obowiÄ…zków, rozszerzali wiedzÄ™, rozwijali miÄ™dzy innymi umiejÄ™tność zbierania i analizy danych, kreatywność oraz wÅ‚aÅ›ciwe relacje interpersonalne. Należy podkreÅ›lić fakt wykorzystywania wielu źródeÅ‚ informacji - od podrÄ™czników do jÄ™zyka rosyjskiego, gazet i publikacji dla dzieci i mÅ‚odzieży, albumów ze szkolnej biblioteki po Internet.

Efektem wspólnej pracy byÅ‚ plakat – gazetka zaprezentowana caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci oÅ›rodka na dolnym korytarzu. W ramach realizacji zadaÅ„ wynikajÄ…cych z realizacji projektu 04.12.2014 r. gimnazjaliÅ›ci uczestniczyli w wycieczce do Muzeum Ikon w SupraÅ›lu zorganizowanej przez opiekuna projektu.. Uczniowie mieli okazjÄ™ zapoznać siÄ™ z jednÄ… z najciekawszych i najbogatszych w Polsce kolekcjÄ… ikon w formie ekspozycji staÅ‚ej pt „Ikona. Obraz i sÅ‚owo – miÄ™dzy tym, co ulotne, a wieczne”. DziÄ™ki pani przewodnik zapoznali siÄ™ z rodzajami ikon, tradycjÄ… ich pisania oraz etapami powstawania Å›wiÄ™tych obrazów. Zdobyli również wiedzÄ™ na temat religijnej, historycznej i obyczajowej roli ikony w PrawosÅ‚awiu. GimnazjaliÅ›ci obejrzeli także przedpremierowy pokaz zmodernizowanej sali z powiÄ™kszonym zbiorem unikalnych  XVI-wiecznych fresków ocalaÅ‚ych ze zburzonej w 1944 r. i obecnie odbudowanej cerkwi Zwiastowania NMP, znajdujÄ…cej siÄ™ na terenie Monasteru Supraskiego. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.