http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_322/warsztaty16.jpg„Brzydkie sÅ‚owa – brzydki czÅ‚owiek” – takie hasÅ‚o przyÅ›wiecaÅ‚o zajÄ™ciom warsztatowym, w których uczestniczyli uczniowie Specjalnego OÅ›rodka  Szkolno – Wychowawczego w SokóÅ‚ce i które miaÅ‚y na celu przeciwdziaÅ‚anie zjawisku wulgaryzacji jÄ™zyka uczniów. W zwiÄ…zku z przeprowadzanÄ… w OÅ›rodku przez przewodniczÄ…cÄ… ZespoÅ‚u Wychowawczego – p. L. ZajkowskÄ… KampaniÄ… przeciwko wulgaryzmom, 02 czerwca 2015 r. odbyÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia warsztatowe z udziaÅ‚em wszystkich uczniów. ZajÄ™cia odbyÅ‚y siÄ™ w dwóch grupach, z podziaÅ‚em na uczniów mÅ‚odszych i starszych. W czasie zajęć uczniowie pracowali aktywnie rozwiÄ…zujÄ…c przygotowane odpowiednie do ich wieku i możliwoÅ›ci zadania propagujÄ…ce kulturÄ™ sÅ‚owa.

Starsi uczniowie pracowali w grupach, samodzielnie tworzÄ…c hasÅ‚a i rymowanki dotyczÄ…ce „grzecznych sÅ‚ów” oraz wypeÅ‚niali „Test grzecznoÅ›ci”. Natomiast mÅ‚odsi sÅ‚uchali m. in. wierszy i opowiadaÅ„ na temat uprzejmoÅ›ci i wspólnie stworzyli „Drzewko dobrych manier”. ZajÄ™cia prowadziÅ‚a p. Lila Zajkowska i Dorota KozÅ‚owska.

Wszyscy uczniowie pracowali z dużym zaangażowaniem i wspólnie doszli do wniosku, że „uprzejmość jest cennym kluczem, który otwiera wszystkie drzwi”.

W tym dniu odbyÅ‚o siÄ™ również podsumowanie trwajÄ…cej w szkole od marca „Kampanii przeciwko wulgaryzmom” oraz rozstrzygniÄ™cie konkursu plastycznego na temat „Wulgaryzmom – nie”. Uczniowie szkoÅ‚y wziÄ™li w nim aktywny udziaÅ‚ i z ich prac powstaÅ‚a interesujÄ…ca wystawka plastyczna. Najciekawsze prace zostaÅ‚y wyróżnione i nagrodzone upominkami przygotowanymi przez prowadzÄ…ce.

W czasie trwania Kampanii wychowankowie OÅ›rodka mieli możliwość w różnorodny sposób ksztaÅ‚towania nawyków poprawnego wysÅ‚awiania siÄ™, zrozumienia potrzeby eliminowania sÅ‚ów wulgarnych z jÄ™zyka oraz dostrzegania potrzeby bycia uprzejmym. Uczniowie aktywnie uczestniczyli we wszystkich zaproponowanych przez organizatorkÄ™ formach aktywnoÅ›ci skierowanej przeciwko niepokojÄ…cemu zjawisku we wspóÅ‚czesnej polszczyźnie – postÄ™pujÄ…cej wulgaryzacji jÄ™zyka. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.