http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_325/ekoolimpiada13.jpgDnia 12.06.2015 uczniowie ze Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego wziÄ™li udziaÅ‚ w X Wojewódzkiej Ekoolimpiadzie pod hasÅ‚em „Woda to życie”. Organizatorem byÅ‚ Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce. W Ekoolimpiadzie zmierzyÅ‚y siÄ™ nastÄ™pujÄ…ce drużyny: z BiaÅ‚egostoku - ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ nr 11, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ nr 13 i Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy im. W. Kikolskiego, jak również Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy w Hajnówce, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ im. Jana PawÅ‚a II w Bielsku Podlaskim i Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w SokóÅ‚ce. GÅ‚ówny cel spotkania to ksztaÅ‚towanie Å›wiadomoÅ›ci ekologicznej, wÅ‚aÅ›ciwego stosunku do otaczajÄ…cej nas przyrody i idei ochrony Å›rodowiska.

Nasi zawodnicy prezentowali swoje umiejÄ™tnoÅ›ci w skÅ‚adzie: Ania, Renata, Monika, Damian, PaweÅ‚ i PiotrUczestnicy stanÄ™li odważnie do rozgrywek intelektualno- sprawnoÅ›ciowych. MÅ‚odzież dzielnie walczyÅ‚a we wszystkich konkurencjach: skokach na piÅ‚ce kangurowej, biegach z piÅ‚eczkÄ… miÄ™dzy kolanami, pokonywanie slalomów, rzucanie woreczkiem do celu, przeciÄ…ganie szarfy, biegach z piÅ‚eczkÄ… trzymanÄ… na Å‚yżce. Drużyna musiaÅ‚a także wykazać siÄ™ wiedzÄ… przyrodniczÄ… i ekologicznÄ…. Te konkurencje również nie byÅ‚y uczniom trudne. Drużynowo doskonale poradzili sobie z rebusami, zgadywankami, ukÅ‚adaniem haseÅ‚ o treÅ›ci ekologicznej oraz ukÅ‚adaniem puzzli. Walka pomiÄ™dzy zespoÅ‚ami byÅ‚a wyrównana. Każdy zawodnik otrzymaÅ‚ nagrody, a jako drużyna otrzymaliÅ›my puchar i dyplom oraz piÄ™kne pamiÄ…tki w postaci albumów, które zasilÄ… naszÄ… bibliotekÄ™ szkolnÄ…. UwieÅ„czeniem spotkania byÅ‚ ciepÅ‚y posiÅ‚ek i sÅ‚odki poczÄ™stunek.

DziÄ™kujemy Starostwu Powiatowemu i uprzejmoÅ›ci Pana Starosty Sokólskiego w SokóÅ‚ce za dowóz nas na EkoolimpiadÄ™. ZdjÄ™cia

OpiekÄ™ sprawowaÅ‚y: p. Grażyna Tymoszuk i p. MaÅ‚gorzata Zarachowicz