http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Informujemy, że Pani Iwona Grzybowska, której UchwaÅ‚Ä… nr 43/2015 ZarzÄ…du Powiatu Sokólskiego z dnia 26 czerwca 2015r.  powierzono peÅ‚nienie obowiÄ…zków dyrektora ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w SokóÅ‚ce na okres od dnia 1 wrzeÅ›nia 2015 r. do dnia 30 czerwca 2016r., w dniu 9 lipca 2015r. zÅ‚ożyÅ‚a rezygnacjÄ™ z przyjÄ™cia wyżej wymienionej funkcji.

ZarzÄ…d Powiatu Sokólskiego na posiedzeniu w dniu 09.07.2015r. podjÄ…Å‚ decyzjÄ™ o ogÅ‚oszeniu w dniu 10.07.2015r. konkursu na stanowisko dyrektora ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w SokóÅ‚ce.

Plik do pobrania: OgÅ‚oszenie o konkursie na kandydata na stanowisko dyrektora ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ w  SokóÅ‚ce