http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_350/wybory_samorzdu_2015_022_t2.jpg23 wrzeÅ›nia 2015r. po raz trzeci odbyÅ‚y siÄ™ wybory do ZarzÄ…du MÅ‚odzieżowej Rady Internatu na nowÄ… kadencjÄ™. Tegoroczne przygotowania kandydaci do wÅ‚adz rozpoczÄ™li pracowicie. Ich zadaniem byÅ‚o przygotowanie plakatu wyborczego, krótkiego wystÄ…pienia oraz zebranie 20 gÅ‚osów poparcia wÅ›ród wychowanków internatu. W tym celu przez tydzieÅ„ prowadzili oni rozmowy z koleżankami i kolegami, poznawali potrzeby rówieÅ›ników oraz ukÅ‚adali swój program wyborczy. Oferty byÅ‚y różnorodne: od propozycji spÄ™dzania wolnego czasu na wycieczkach rowerowych, podczas nocy filmowych czy dyskotek, po pomoc w codziennych sprawach potrzebujÄ…cym czy zwykÅ‚e koleżeÅ„skie rozmowy. Warunki speÅ‚niÅ‚o 13 kandydatów.

W dniu wyborów, wystrój Å›wietlicy szkolnej zostaÅ‚ zaaranżowany tak, aby przypominaÅ‚ lokal wyborczy. Wychowankom przedstawiono porzÄ…dek zebrania i regulamin - objaÅ›niono  szczegóÅ‚owo zasady gÅ‚osowania. PowoÅ‚ano KomisjÄ™ WyborczÄ…, w skÅ‚ad której weszÅ‚y nauczycielki: p. Beata Tur, p. Beata Mozolewska i p. Agata Gieniusz. Do liczenia gÅ‚osów powoÅ‚ano KomisjÄ™ SkrutacyjnÄ…, w skÅ‚adzie: p. Bożena Rećko, p. Beata Boguszewska i uczennica Anna.  Do pomocy podczas gÅ‚osowania wychowankom mniej sprawnym wyznaczono p. KatarzynÄ™ DylewskÄ…. UstÄ™pujÄ…cy ZarzÄ…d MRI przedstawiÅ‚ sprawozdanie za rok ubiegÅ‚y i podziÄ™kowaÅ‚ wszystkim za wspóÅ‚pracÄ™.

Kandydaci mimo zdenerwowania, dzielnie prezentowali swoje propozycje dziaÅ‚aÅ„ przed KomisjÄ… WyborczÄ… i rówieÅ›nikami. NastÄ™pnie odbyÅ‚o siÄ™ gÅ‚osowanie na czÅ‚onków zarzÄ…du MÅ‚odzieżowej Rady Internatu oraz na jej opiekuna. W wyniku demokratycznych wyborów czÅ‚onkami MRI na kadencjÄ™ 2015/2016 zostaÅ‚o 6 wychowanków: Andrzej (przewodniczÄ…cy), Ewa, Dominika, Anna, PaweÅ‚ i Damian. Opiekunem zostaÅ‚a po raz kolejny kierownik internatu p. Beata Tur.

DziaÅ‚ania miaÅ‚y na celu budzenie wÅ›ród wychowanków idei samorzÄ…dnoÅ›ci, umożliwienie dzieciom i mÅ‚odzieży wyrażania wÅ‚asnych potrzeb, podejmowania inicjatyw, a także decydowania o sobie w myÅ›l zasad wolnoÅ›ci i demokracji. W przeddzieÅ„ wyborów parlamentarnych stanowiÅ‚o to doskonaÅ‚e praktyczne przypomnienie sposobu gÅ‚osowania, a także zachowania siÄ™ w lokalu wyborczym. KampaniÄ™ oraz wybory przygotowaÅ‚a i przeprowadziÅ‚a p. Ewa WiÅ„ska. Zapraszamy do obejrzenia zdjęć.

Tekst: Ewa WiÅ„ska
Zdjęcia: p. Beata Boguszewska