http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_361/dscn4122.jpgUczniowie Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego przystÄ…pili do Ogólnopolskiej Kampanii TYDZIEŃ DOBREGO CHLEBA I ZDROWEGO STYLU Å»YCIA W SZKOLE w 2015r. organizowanej przez FundacjÄ™ Dobre Å»ycie nad którÄ… patronat objęło Ministerstwo Edukacji Narodowej i Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi. GÅ‚ównym celem akcji byÅ‚o podniesienie wiadomoÅ›ci uczniów na temat zdrowotnych wÅ‚aÅ›ciwoÅ›ci chleba na zakwasie oraz promowanie zdrowego stylu życia.

W dniach 17-22.10.2015 odbyÅ‚y siÄ™ w klasach pogadanki i zajÄ™cia warsztatowe promujÄ…ce zdrowe odżywianie. Uczniowie pod kierunkiem paÅ„ wykonali plakaty i rysunków przedstawiajÄ…ce cel kampanii. ZwieÅ„czeniem udziaÅ‚u w akcji byÅ‚o spotkanie caÅ‚ej spoÅ‚ecznoÅ›ci OÅ›rodka w dn. 23.10.2015. Uczniowie obejrzeli prezentacjÄ™ multimedialnÄ… pt. „Od ziarenka do bochenka”,  wykonanÄ… przez p. BożenÄ™ Mróz z udziaÅ‚em klas zawodowych.

Na zaproszenie koordynatora kampanii przybyÅ‚ do naszej szkoÅ‚y gość p. Maria Åšwietlicka, która od wielu lat piecze swój chleb. Pani Maria opowiedziaÅ‚a uczniom jak wykonuje tÄ… pracÄ™, dlaczego wkÅ‚ada taki trud, jakie walory odżywcze ma jej chleb, a także poruszyÅ‚a kwestiÄ™ dawnego i dzisiejszego szacunku do chleba. Pani Maria pokazaÅ‚a zakwas, który dzieci wÄ…chaÅ‚y i oglÄ…daÅ‚y oraz upieczony wÅ‚asnorÄ™cznie chleb domowy. Dzieci z niecierpliwoÅ›ciÄ… czekaÅ‚y na skosztowanie chleba naszego goÅ›cia. Uczniowie mieli także zadania do wykonania. UkÅ‚adaÅ‚y rozsypanki wyrazowe o przysÅ‚owiach i mÄ…droÅ›ciach nt. chleba. PrzekonaÅ‚y siÄ™ jak jest ich dużo i jakie niosÄ… przesÅ‚ania. Punktem kulminacyjnym byÅ‚a degustacja chlebów na zakwasie przygotowana przez p. BeatÄ™ Majer. Sponsorem różnego rodzaju pieczywa zostaÅ‚a piekarnia Kraska. Za co serdecznie dziÄ™kujemy. TydzieÅ„ Chleba zakoÅ„czono wspólnÄ… zabawÄ… muzyczno-ruchowÄ… „MaÅ‚o nas do pieczenia chleba”. ZdjÄ™cia

Koordynator kampanii p. Grażyna Tymoszuk