http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_386/20151217_113126.jpgZgodnie z wymogami podstawy programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego lekcje jÄ™zyka obcego sÅ‚użą wspomaganiu wszechstronnego i harmonijnego rozwoju uczniów. Praca z maÅ‚Ä… grupÄ… dzieci pozwala w peÅ‚ni skoncentrować siÄ™ na ich potrzebach, możliwoÅ›ciach, stylach uczenia siÄ™. MajÄ…c na uwadze naturalnÄ… potrzebÄ™ ruchu stosowane sÄ… różne metody, formy pracy oraz Å›rodki dydaktyczne. Dzieci uczÄ… siÄ™ bawiÄ…c, skaczÄ…c, biegajÄ…c. SÅ‚uchajÄ…c piosenek, wyliczanek i wierszyków rosyjskich przyswajajÄ… sobie akcent toniczny, rytm i intonacjÄ™. Nowy materiaÅ‚ jÄ™zykowy prezentowany jest w sposób multisensoryczny, a nastÄ™pnie ćwiczony w krótkich dialogach, sytuacjach komunikacyjnych, grach i zabawach dydaktycznych.

Na kilku ostatnich lekcjach dzieci w przyjemny sposób utrwalaÅ‚y sÅ‚ownictwo dotyczÄ…ce części ciaÅ‚a oraz nazwy ubraÅ„. Wykorzystane zostaÅ‚y nietypowe rekwizyty jak packa na muchy czy wÄ™dka. DodatkowÄ… atrakcjÄ… byÅ‚o ubieranie Å»abki – maskotki wedÅ‚ug losowanej przez uczniów instrukcji. ZdjÄ™cia

Urszula Drewniak