http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu kształcenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „Słoneczna edukacja - nauka przez zabawę”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/zdjcie_wos.jpgWiedza o społeczeństwie to przedmiot humanistyczny obejmujący zagadnienia społeczne, polityczne i ekonomiczne. Ma bezpośredni związek z życiem codziennym, sytuacją społeczną, polityczną i gospodarczą Polski oraz współczesnego świata.

Jest on niezwykle ważny, ponieważ umożliwia kształtowanie wśród uczniów właściwych postaw obywatelskich i zachowań demokratycznych. Celem nauczania przedmiotu jest wyposażenie uczniów w podstawową wiedzę i umiejętności pozwalające na prawidłowe funkcjonowanie we współczesnym świecie. oraz wdrażanie uczniów do samodzielności, pomoc w podejmowaniu decyzji dotyczącej kierunku dalszej edukacji i przygotowanie do aktywnego udziału w życiu społecznym.

Aby wzbogacić wiedzę ucznia wykorzystywane są na zajęciach metody i techniki pracy aktywizujące uczniów. Są to między innymi: praca w grupach, kwestionariusze, quizy, analiza dokumentów źródłowych, gry i zabawy edukacyjne, metody audiowizualne (np.: prezentacje multimedialne, filmy edukacyjne, fragmenty audycji) oraz projekt indywidualny i grupowy często nad zagadnieniami, które sami wybrali. Daje to szansę na rozbudzenie ich osobistego zaangażowania i zainteresowania tematem, którym się zajmują.

Katarzyna Zalewska