http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_393/img_0919.jpgNa zajÄ™ciach usprawniania technik szkolnych z udziaÅ‚em psa  uczniowie klasy gimnazjalnej doskonalÄ… miÄ™dzy innymi znajomość figur geometrycznych.  Na poprzedniej lekcji wycinali oni figury z bloku rysunkowego - utrwalali tym samym umiejÄ™tność precyzyjnego ciÄ™cia. Dzisiaj przyszÅ‚a kolej na rozpoznawanie figur. Psie przysmaki bywajÄ… w różnych ksztaÅ‚tach, w tym figur geometrycznych. OkazaÅ‚y siÄ™ one bardzo pomocne w czasie ćwiczeÅ„. W dniu dzisiejszym wykorzystane zostaÅ‚y figury wyciÄ™te przez uczniów oraz kolorowe psie miski.

Na poczÄ…tku zajęć uczniowie z pomocÄ… nauczyciela okreÅ›lili cechy charakterystyczne każdej z figur. NastÄ™pnie spoÅ›ród zgromadzonych przysmaków – figur wybierali te, które wskazaÅ‚ pies. GimnazjaliÅ›ci wkÅ‚adali do misek przysmaki wedÅ‚ug kodu podanego przez nauczyciela, potem przez psa, wyszukiwali przysmaki nie pasujÄ…ce do danej grupy oraz nazywali figury wskazane przez psa. W nagrodÄ™ za sumiennÄ… pracÄ™ każdy uczeÅ„ wydawaÅ‚ komendÄ™ Jazonowi lub proponowaÅ‚ mu sztuczkÄ™ do wykonania. ZdjÄ™cia

Zuzanna Szarkowska-Czeczko