http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_402/img_1183.jpg„DzieÅ„ ÅšwiÄ™tego Walentego
To dzień dobry dla każdego!
W tym dniu wszyscy to wyznajÄ…,
Å»e chcÄ… kochać i kochajÄ…!” 

12 lutego 2016 roku Å›wietlica OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego pÄ™kaÅ‚a w szwach, a wszystko za sprawÄ… Walentynkowego Spotkania Integracyjnego zorganizowanego przez nauczycielkÄ™ ElżbietÄ™ Szomko we wspóÅ‚pracy z Uczniami SzkoÅ‚y Podstawowej w Geniuszach pod opiekÄ… Pani Dyrektor Katarzyny Szafran i nauczycielki Pani Bożeny Łubnickiej. PrzedsiÄ™wziÄ™cie odbyÅ‚o siÄ™ dziÄ™ki wspóÅ‚pracy ze StarostÄ… Powiatu Sokólskiego Panem Piotrem Rećko.

MÅ‚odzież z Geniusz zadbaÅ‚a o nietuzinkowy program artystyczny na ten dzieÅ„ m.in; quiz walentynowy, zabawa towarzyska „Ludzie do ludzi”, „Krążące serduszko”, zabawa sprawnoÅ›ciowa „Limbo”, kolorowe walentynkowe wróżby i liczne konkursy ze sÅ‚odkimi niespodziankami: „Pierniki z czekolady”, „Taniec na gazecie”, „Plakat Walentynowy”. Uczniowie oÅ›rodka aktywnie wÅ‚Ä…czyli siÄ™ do zabaw, które dostarczyÅ‚y im wielu pozytywnych emocji.

PokazaliÅ›my swojÄ… placówkÄ™ mÅ‚odzieży z Geniusz i krótko opowiedzieliÅ›my o szkole i internacie, i jak wzorowi gospodarze zaprosiliÅ›my goÅ›ci na poczÄ™stunek. Walentynkowe spotkanie byÅ‚o dziaÅ‚aniem na rzecz miÄ™dzyÅ›rodowiskowej wymiany wiedzy, doÅ›wiadczeÅ„ i umiejÄ™tnoÅ›ci sÅ‚użące zarówno wzbogacaniu wiedzy jak i wzajemnemu poznaniu i integracji. JesteÅ›my zgodni, że tam, gdzie ludzie znajÄ… siÄ™ i lubiÄ… – żyje siÄ™ lepiej. ZdjÄ™cia

Organizator: Elżbieta Szomko