http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_423/img_4128.jpgW kwietniu 2016 roku wolontariusze Przedszkola nr 1 i OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce uczestniczyli w spotkaniu z niezwykÅ‚Ä… osobÄ… - malarkÄ… GrażynÄ… Horosz zorganizowanego przez  opiekunki kóÅ‚ wolontariusza dziaÅ‚ajÄ…cych w placówkach EdytÄ™ Kondrat i ElżbietÄ™ Szomko. Naszego goÅ›cia - malarkÄ™ GrażynÄ™ Horosz przedszkolaki powitaÅ‚y wiosennym repertuarem muzycznym, a pani Grażyna opowiedziaÅ‚a nam o sobie i swojej twórczoÅ›ci artystycznej. Maluje już ponad dwadzieÅ›cia lat używajÄ…c najchÄ™tniej pasteli olejnych w ciepÅ‚ych kolorach. Tematem jej prac sÄ… przede wszystkim kwiaty, które kocha.

ZaprosiliÅ›my wiÄ™c wszystkich uczestników do wziÄ™cia udziaÅ‚u w warsztatach plastycznych. W trakcie pracy - malowania pastelami kwiatów, martwej natury można byÅ‚o, w każdym momencie zasiÄ™gnąć opinii eksperta malarki Grażyny Horosz. SwojÄ… niezwykÅ‚Ä… osobowoÅ›ciÄ… zmotywowaÅ‚a uczestników warsztatów do takiej pracy, której wynikiem byÅ‚y „maÅ‚e” arcydzieÅ‚a w ciepÅ‚ych pastelowych kolorach. Dzieci z przedszkola jak również mÅ‚odzież z oÅ›rodka chÄ™tnie korzystali ze wszystkich rad, wskazówek pani Grażyny, która pomimo barier wynikajÄ…cych z niepeÅ‚nosprawnoÅ›ci jest ciepÅ‚Ä…, wrażliwÄ… osobÄ… o niezwykÅ‚ych zdolnoÅ›ciach i wielkim sercu, cieszÄ…cÄ… siÄ™ życiem i ceniÄ…cÄ… kontakty z innymi ludźmi.

To niezwykÅ‚e spotkanie pozostanie nam na dÅ‚ugo w pamiÄ™ci. StÄ…d też szczególne podziÄ™kowania Pani Grażynie Horosz za przyjÄ™cie naszego zaproszenia jak również Pani dyrektor Przedszkola nr 1 Barbarze Dubrówko i nauczycielkom Katarzynie Zalewskiej i Wioletcie SzczÄ™snowicz za wsparcie naszej inicjatywy.

MÅ‚odzież z naszego OÅ›rodka, która uczestniczyÅ‚a w spotkaniu w ramach zajęć wdż/doradztwa zawodowego, dziÄ™ki temu spotkaniu, mogÅ‚a poznać ciekawÄ… osobÄ™ ze Å›rodowiska lokalnego, która jest dobrym przykÅ‚adem na to, jak zainteresowania mogÄ… przyczynić siÄ™ do ksztaÅ‚towania kariery. ZdjÄ™cia

Elżbieta Szomko
Katarzyna Zalewska