http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_429/festiwal1.jpgSzeÅ›cioosobowa grupa wychowanków Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego im. J. Korczaka w SokóÅ‚ce uczestniczyÅ‚a w XX Jubileuszowym Festiwalu Piosenki „ZÅ‚ota Nutka” w SuwaÅ‚kach. MÅ‚odzież zaprezentowaÅ‚a swoje umiejÄ™tnoÅ›ci wokalne na dużej scenie Suwalskiego OÅ›rodka Kultury. Festiwal byÅ‚ doskonaÅ‚Ä… okazjÄ… do wypróbowania swoich siÅ‚ przed kilkusetosobowÄ… publicznoÅ›ciÄ… i prezentacji efektów wielotygodniowych przygotowaÅ„ pod bacznym okiem paÅ„: Zyty Biernackiej oraz Katarzyny Dylewskiej. Mateusz odnoszÄ…c kolejny sukces zdobyÅ‚ NagrodÄ™ Dyrektora, a Karolina KolorowÄ… NutkÄ™.

Nasza mÅ‚odzież miaÅ‚a okazjÄ™ do zapoznania siÄ™ z innymi uczestnikami festiwalu, a tym samym do integracji z nimi podczas wspólnego ogniska, dyskoteki, pokazu taÅ„ca z ogniami i kilkugodzinnych warsztatów bÄ™bniarskich oraz tanecznych. Podsumowaniem festiwalu byÅ‚a prezentacja zdobytych umiejÄ™tnoÅ›ci podczas zajęć warsztatowych. Z nowymi doÅ›wiadczeniami i doskonaÅ‚ym humorem wróciliÅ›my do SokóÅ‚ki. ZdjÄ™cia

Katarzyna Dylewska