http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Fundacja Banku Zachodniego WBK w ramach programu Bank DzieciÄ™cych UÅ›miechów przekazaÅ‚a Sokólskiemu Klubowi Kolarskiemu „SokóÅ‚” na rzecz wychowanków Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce dotacjÄ™ w wysokoÅ›ci 4 tys. zÅ‚. na realizacjÄ™ projektu „Z rowerem mogÄ™ wszystko!” opracowanego przez wychowawców oÅ›rodka – PaniÄ… BożenÄ™ Rećko i PaniÄ… MaÅ‚gorzatÄ™ HoÅ‚ownia-Iwanow. Projekt zostaÅ‚ zgÅ‚oszony do Fundacji WBK przez SKK „SokóÅ‚” w SokóÅ‚ce w ramach wspóÅ‚pracy miÄ™dzy klubem kolarskim, a oÅ›rodkiem. Realizacja projektu trwa od stycznia do czerwca 2016r. W ramach dotacji 6 wychowankom oÅ›rodka zakupiono rowery.

Na wniosek Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce o dofinansowanie ze Å›rodków PaÅ„stwowego Funduszu Rehabilitacji Osób NiepeÅ‚nosprawnych organizacji sportu, kultury, turystyki i rekreacji osób niepeÅ‚nosprawnych – projekt opracowany przez PaniÄ… dyrektor – MartÄ™ Tolko-Kuziuta pt. „Wiosenny Lublin i Kazimierz Dolny” zgÅ‚oszony do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w SokóÅ‚ce otrzymaÅ‚ dotacjÄ™ w wysokoÅ›ci – 3600,00 zÅ‚. Wycieczka niepeÅ‚nosprawnych wychowanków oÅ›rodka na trasie: Lublin – Kazimierz Dolny zostaÅ‚a zorganizowana 19.05.2016r.

 

W ramach otwartego konkursu ofert na realizacjÄ™ w 2016 roku zadaÅ„ publicznych w sferze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego ogÅ‚oszonego przez ZarzÄ…d Województwa Podlaskiego - Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” zgÅ‚osiÅ‚o projekt – PrzeglÄ…d TwórczoÅ›ci Artystycznej Dzieci i MÅ‚odzieży Podlasia pn. „Wielkie ÅšwiÄ™to MaÅ‚ego CzÅ‚owieka” opracowany przez PaniÄ… BeatÄ™ Tur. Zadanie otrzymaÅ‚o dotacjÄ™ w wysokoÅ›ci 5 tys. zÅ‚. i zostanie zrealizowane z osobami niepeÅ‚nosprawnymi 16.06.2016r. przez Stowarzyszenie „Pod SkrzydÅ‚ami” i Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy w SokóÅ‚ce.

 

Na wniosek Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce o przyznanie darowizny w ramach akcji charytatywnej Telewizji Polskiej S. A. w Warszawie Bloku Reklamowego „Reklama Dzieciom 2015”, podopieczni oÅ›rodka otrzymajÄ… darowiznÄ™ w wysokosci 18 tys. zÅ‚ na realizacjÄ™ opracowanego przez Pania BeatÄ™ Tur projektu „Rehabilitacja wychowanków na turnusie rehabilitacyjnym”. Wyjazd rehabilitacyjny zaplanowano w kolejnym roku szkolnym.

Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w SokóÅ‚ce zgÅ‚osiÅ‚o projekt: DzieÅ„ Rodziny pod hasÅ‚em „W rodzinie drzemie siÅ‚a” opracowany przez PaniÄ… ZytÄ™ BiernackÄ… i PaniÄ… KatarzynÄ™ DylewskÄ… w ramach konkursu ofert na wykonanie zadania publicznego w sferze pomocy spoÅ‚ecznej pn. „Organizacja, promocja Podlaskich Dni Rodziny” ogÅ‚oszonego przez ZarzÄ…d Województwa Podlaskiego i Regionalny OÅ›rodek Polityki SpoÅ‚ecznej w BiaÅ‚ymstoku. Projekt otrzymaÅ‚ dotacjÄ™ w wysokoÅ›ci 2750,00 zÅ‚. Zadanie skierowane do rodzin osób niepeÅ‚nosprawnych zostanie zrealizowane 21.06.2016r. przez Specjalny OÅ›rodek Szkolno-Wychowawczy i Stowarzyszenie „Pod SkrzydÅ‚ami w SokóÅ‚ce.

SzczegóÅ‚owe informacje i fotorelacja na temat powyższych zadaÅ„ realizowanych na rzecz osób niepeÅ‚nosprawnych już wkrótce.