http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_434/maj_2016_maria_226.jpgW dniu 01.06.2016 grupa mÅ‚odzieży z SOSW wzięła udziaÅ‚ w imprezie plenerowej poÅ‚Ä…czonej z ogólnokrajowÄ… akcjÄ… „Ogólnopolski GÅ‚os Profilaktyki” zorganizowanej w Oddziale prewencji Policji w BiaÅ‚ymstoku. Akcji przyÅ›wieca szlachetna idea – promowania życia wolnego od uzależnieÅ„. Tradycyjnie już - symbolem tej wolnoÅ›ci byÅ‚ gest bicia serca wykonywany przez 60 sekund jednoczeÅ›nie przez wszystkich uczestników , którzy licznie stawili siÄ™ na terenie OddziaÅ‚u Prewencji Policji. Gest nazywany „Zrywem wolnych serc” akcentowaÅ‚ sprzeciw wobec wszelkiego rodzaju używek, troskÄ™ aby narkotyki, alkohol i przemoc nie odbieraÅ‚y wolnoÅ›ci życia.  

MÅ‚odzież mogÅ‚a także oglÄ…dać sprzÄ™t, umundurowanie, radiowozy i motocykle policyjne. A także pokazy sprawnoÅ›ci policjantów, tresurÄ™ psów sÅ‚użbowych, czy instruktaż z udzielania pierwszej pomocy. Policjanci uruchomili także armatkÄ™ wodnÄ… z opancerzonego transportera, która sprawiÅ‚a najmÅ‚odszym  niezwykÅ‚Ä… atrakcjÄ™. „Ogólnopolski GÅ‚os Profilaktyki” jest inicjatywÄ… Komendy GÅ‚ównej Policji przy wspóÅ‚pracy Ministerstwa Spraw WewnÄ™trznych i Ministerstwa Edukacji Narodowej.

„…Zatrzymajmy siÄ™ na chwilÄ™, poÅ‚óżmy prawÄ… dÅ‚oÅ„ na sercu i przez 60 sekund wybijajmy wspólnie jego rytm – to „Zryw Wolnych Serc”. Serc wolnych od uzależnieÅ„, przemocy i obojÄ™tnoÅ›ci na drugiego czÅ‚owieka. Serc piÄ™knych i zdrowych, w trosce o zdrowie fizyczne i spoÅ‚eczne. Serc silnych i pomocnych innym. Serc pokoleÅ„. Serc ludzi, którzy mogÄ… różnić siÄ™ od siebie, ale potrafiÄ… dziaÅ‚ać wspólnie, by chronić dzieci i mÅ‚odzież przed uzależnieniami i przemocÄ…. Tylko 60 sekund! Tak niewiele, a znaczyć bÄ™dzie tak bardzo dużo.”- odczytano przesÅ‚anie  do wszystkich zebranych, aby manifestować wewnÄ™trznÄ… wolność od uzależnieÅ„. Tuż po tym, wybrzmiaÅ‚ dźwiÄ™k bicia serca...” ZdjÄ™cia

Grażyna Tymoszuk
Iwona Gieniusz