http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Obrazy newsów: pocztwka_wielkanocna.jpg

Z wielkÄ… przyjemnoÅ›ciÄ… poinformowano nas, iż dnia 3.04.2012r. odbyÅ‚o siÄ™  rozstrzygniÄ™cie II Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego pt.: „Pocztówka wielkanocna” ogÅ‚oszonego przez ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Nr 13 w BiaÅ‚ymstoku.
Celem konkursu byÅ‚o kultywowanie wielkanocnych tradycji chrzeÅ›cijaÅ„skich. Na konkurs wpÅ‚ynęło 153 prace z 12 szkóÅ‚.

Komisja konkursowa przyznając nagrody rzeczowe i pamiątkowe dyplomy nagrodziła
I miejscem IzabelÄ™ Matyskiel
(opiekun artystyczny p. Agnieszka Ambrożko) w kategorii grup starszych
I miejscem Andrzeja Åšwietlickiego (opiekun artystyczny p. Grażyna Tymoszuk) w kategorii grup mÅ‚odszych.

Komisja oceniajÄ…c pracÄ™ naszych zwyciÄ™zców braÅ‚a pod uwagÄ™ oryginalność pomysÅ‚u, samodzielność oraz estetykÄ™ wykonania pracy. Gratulujemy!!!