http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_457/2016-06-15_09-58-09.jpgZgodnie z wieloletniÄ… już tradycjÄ… również w tym roku obchodziliÅ›my ÅšwiÄ™to OÅ›rodka. DzieÅ„ 15.06.2016r upÅ‚ynÄ…Å‚ jako pierwszy z dwudniowych obchodów. Uroczystość rozpoczęła siÄ™ apelem organizacyjnym przed tablicÄ… naszego Patrona Janusza Korczaka a nastÄ™pnie caÅ‚a spoÅ‚eczność szkolna pod przewodnictwem pocztu sztandarowego wyruszyÅ‚a na mszÄ™ Å›w. poÅ‚Ä…czonÄ… z PierwszÄ… KomuniÄ… naszych uczniów oraz w intencji pracowników, kadry i wychowanków do parafialnego koÅ›cioÅ‚a p.w. NajÅ›wiÄ™tszego CiaÅ‚a i Krwi Chrystusa na Osiedlu Zielonym.

            Kolejnym punktem programu byÅ‚o oddanie hoÅ‚du Patronowi OÅ›rodka Januszowi Korczakowi. W imieniu caÅ‚ej szkolnej spoÅ‚ecznoÅ›ci, reprezentacja uczniów z klas III-V SPU oraz kl. IV-VI SPL zÅ‚ożyÅ‚a kwiaty oraz zapaliÅ‚a symboliczny znicz pod obeliskiem i tablicÄ… korczakowskÄ…. Z przyjemnoÅ›ciÄ… wysÅ‚uchaliÅ›my wiersza „O Januszu Korczaku” autorstwa Wandy Molik w wykonaniu Mirka z kl. V. DziÄ™ki przedstawieniu „W bibliotece” zebrani w Å›wietlicy szkolnej mieli okazjÄ™ przypomnieć sobie najwiÄ™ksze dzieÅ‚o J. Korczaka „Król MaciuÅ› Pierwszy”. Uczniowie Damian, Ania, PaweÅ‚, Kamila, Mirek, Agnieszka, Natalia i Mateusz pod kierunkiem p. Moniki Mróz i p. Doroty KozÅ‚owskiej w niezwykÅ‚y sposób przenieÅ›li nas w Å›wiat dzieciÄ™cych oczekiwaÅ„ oraz przypomnieli, że warto mieć marzenia, że siÄ™ one speÅ‚niajÄ…. Z radoÅ›ciÄ… odebraliÅ›my z rÄ…k pana Starosty Piotra Rećko koszulki dla wszystkich uczniów z logo szkoÅ‚y oraz logo dziaÅ‚ajÄ…cego przy placówce Stowarzyszenia Na Rzecz Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” sponsorowane przez Powiat Sokólski. UcieszyliÅ›my siÄ™ że bÄ™dziemy mogli wystÄ…pić w nich podczas festiwalu artystycznego godnie reprezentujÄ…c naszÄ… placówkÄ™.

W ramach obchodów Roku Sienkiewiczowskiego obchody pierwszego dnia Å›wiÄ™ta oÅ›rodka zakoÅ„czyÅ‚y siÄ™ projekcjÄ… filmu „W pustyni i w puszczy”. MyÅ›lÄ…c o atrakcjach towarzyszÄ…cych przeglÄ…dowi nie mogliÅ›my doczekać siÄ™ kolejnego dnia. ZdjÄ™cia

Urszula Drewniak