http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_487/20160905_113714.jpg"Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza to tegoroczna lektura Akcji Narodowego Czytania 2016. Akcja Narodowego Czytania organizowana jest od 2012 roku i objÄ™ta patronatem prezydenckiej pary. Jej gÅ‚ówny cel stanowi popularyzacja czytelnictwa oraz wzmocnienie poczucia narodowej tożsamoÅ›ci poprzez kontakt z najwiÄ™kszymi dzieÅ‚ami polskiej literatury.

Rok 2016 to rok Henryka Sienkiewicza. W tym roku obchodzimy setnÄ… rocznicÄ™ Å›mierci naszego noblisty i 170. rocznicÄ™ jego urodzin. To wÅ‚aÅ›nie jego dzieÅ‚o "Quo Vadis" staÅ‚o siÄ™ lekturÄ… Narodowego Czytania. Powieść historyczna, która odniosÅ‚a Å›wiatowy sukces i zostaÅ‚a przetÅ‚umaczona na ponad pięćdziesiÄ…t jÄ™zyków. Powieść wybrano podczas internetowego gÅ‚osowania. DzieÅ‚o polskiego noblisty konkurowaÅ‚o z "ChÅ‚opami" WÅ‚adysÅ‚awa St. Reymonta, "Weselem" StanisÅ‚awa WyspiaÅ„skiego, "PopioÅ‚ami" Stefana Å»eromskiego oraz powieÅ›ciÄ… Marii DÄ…browskiej "Noce i dnie".

W poniedziaÅ‚kowe przedpoÅ‚udnie, 05.09.2016r. na Å›wietlicy SOSW zgromadziÅ‚a siÄ™ caÅ‚a spoÅ‚eczność naszego oÅ›rodka, by też przyÅ‚Ä…czyć siÄ™ do czytelniczej akcji i wysÅ‚uchać fragmentów  „Quo Vadis” Henryka Sienkiewicza w wykonaniu uczniów i nauczycieli naszego OÅ›rodka.

Poznaliśmy także życiorys Henryka Sienkiewicza i obejrzeliśmy prezentację poświęconą autorowi i jego dziełu.

Najaktywniejsi uczestnicy otrzymali znaczki-nalepki związane z tym wydarzeniem, a wszyscy odbicie pamiątkowej pieczęci.

AkcjÄ™  Narodowego Czytania w naszym OÅ›rodku przygotowaÅ‚y panie: Katarzyna Zalewska – nauczyciel jÄ™zyka polskiego oraz Agnieszka Ambrożko - bibliotekarka. ZdjÄ™cia

Bierzemy udział w Narodowym Czytaniu po raz trzeci.

Katarzyna Zalewska