http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_470/dsc_0810_t2.jpgOd 15 wrzeÅ›nia do 15 grudnia 2016 r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami”' w SokóÅ‚ce realizuje projekt pt. „Od tradycyjnego rzemiosÅ‚a do nowoczesnych technik artystycznych”. Projekt zostaÅ‚ dofinansowany ze Å›rodków Programu „DziaÅ‚aj Lokalnie” IX Polsko - AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci realizowanego przez AkademiÄ™ Rozwoju Filantropii w Polsce. Partnerami Stowarzyszenia „Pod SkrzydÅ‚ami” w realizacji projektu sÄ…: Specjalny OÅ›rodek Szkolno – Wychowawczy, ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ OgólnoksztaÅ‚cÄ…cych i Stowarzyszenie „Zielony ZakÄ…tek” w SokóÅ‚ce.

W dniach 7 i 8 października 2016 r. odbyÅ‚y siÄ™ w pomieszczeniach Specjalnego OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce instruktażowe warsztaty ceramiczne i wikliniarskie dla czÅ‚onków Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” i ich partnerów.

Na warsztatach ceramicznych prowadzÄ…cy zapoznaÅ‚ uczestników z wyposażeniem pracowni ceramicznej, narzÄ™dziami do obróbki gliny. PrzekazaÅ‚ wstÄ™pne informacje dotyczÄ…ce surowców używanych w ceramice. W trakcie ćwiczeÅ„ zaprezentowaÅ‚ techniki formowania rÄ™cznego gliny. Każdy z uczestników warsztatów miaÅ‚ możliwość wykonać jakiÅ› przedmiot przy użyciu gipsowych form ceramicznych, zapoznaÅ‚ siÄ™ ze sposobami szkliwienia, a nastÄ™pnie ozdabiaÅ‚ gotowe czerepy biskwitowe za pomocÄ… farb podszkliwnych i tlenków.

Celem warsztatów wikliniarskich byÅ‚o nabycie praktycznych umiejÄ™tnoÅ›ci wyplatania z wikliny przedmiotów użytkowych i sÅ‚użących do dekoracji pomieszczeÅ„. Uczestnicy zapoznali siÄ™ z warsztatem pracy plecionkarza, procesami uprawy i przetwórstwa wikliny. ProwadzÄ…cy zdradziÅ‚ tajniki wykoÅ„czenia i uszlachetniania wyrobów wikliniarskich. W trakcie warsztatu uczestnicy poznali narzÄ™dzia, które sÄ… wykorzystywane w tej pracy, a także rodzaje splotów plecionkarskich. WiÄ™kszość wytworów byÅ‚a wykonywana na odpowiednich, wczeÅ›niej przygotowanych formach.

Uczestnicy obu warsztatów zdobyli nowe umiejÄ™tnoÅ›ci z zakresu ceramiki i wikliniarstwa, które zostanÄ… wykorzystane na zajÄ™ciach z dziećmi i mÅ‚odzieżą prowadzonych w ramach projektu i w dalszej pracy.

Przed nami jeszcze wycieczka do pracowni garncarza w Czarnej Wsi Kościelnej, warsztaty z zakresu plastyki sensorycznej i nowej techniki pergamano. Zdjęcia

Marta Kulmaczewska
Małgorzata Hołownia-Iwanow