http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_479/dsc_0823_81_t2.jpgW piÄ…tek 30.09.2016 r odbyÅ‚o siÄ™ uroczyste pożegnanie uczniów i opiekunów GoÅ›cie z BiaÅ‚orusi przebywali w naszym oÅ›rodku w dniach od 26.09 do 30.09.2016 w ramach realizacji projektu pn. „Lepszy start w dorosÅ‚e życie uczniów niepeÅ‚nosprawnych” wspóÅ‚finansowanego ze Å›rodków przyznanych z Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej z konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2016. Dni te po brzegi wypeÅ‚nione ciekawÄ… ofertÄ… warsztatowÄ…, wycieczkami edukacyjnymi, zajÄ™ciami sportowymi i integracyjnymi minęły bardzo szybko. Uczniowie z SOSW w SokóÅ‚ce i mÅ‚odzież z MoÅ‚odeczna mieli możliwość wiele siÄ™ nauczyć, doÅ›wiadczyć, zobaczyć, zwiedzić i przeżyć.

Liczne warsztaty, mecz piÅ‚ki nożnej Bumber Ball, zajÄ™cia hipoterapii i Å›piewanie przy ognisku, wyjÅ›cie na lody a także wspólna zabawa podczas dyskoteki pożegnalnej stworzyÅ‚y okazjÄ™ lepszego poznania siÄ™ i nawiÄ…zania polsko-biaÅ‚oruskich przyjaźni. W podziÄ™kowaniu za wspaniale spÄ™dzony czas uczniowie z MoÅ‚odeczna przedstawili scenkÄ™ teatralnÄ… przeplatanÄ… tematycznymi taÅ„cami i wystÄ…pieniami muzycznymi solo. Również SOSW w SokóÅ‚ce pożegnaÅ‚ niecodziennych goÅ›ci piosenkÄ… w wykonaniu Mateusza, Klaudii i Karoliny przy akompaniamencie p. Katarzyny Dylewskiej. W uroczystym pożegnaniu udziaÅ‚ wziÄ™li czÅ‚onek zarzÄ…du Powiatu Sokólskiego p. Alicja Rysiejko, dyrektor WydziaÅ‚u Promocji i Rozwoju Jakub Fic, koordynator projektu Joanna Bieszczad i jej pomocnica Elżbieta OÅ‚dziejewska, którzy przekazali uczniom z MoÅ‚odeczna sÅ‚odkie upominki. PodziÄ™kowania za umożliwienie przyjazdu i domowÄ… atmosferÄ™ popÅ‚ynęły również ze strony dyrektor Specjalnej SzkoÅ‚y z Internatem nr 2 dla Dzieci z Wadami Wzroku w MoÅ‚odecznie p. Natalii Glinskiej. Liczymy, że wspóÅ‚praca miÄ™dzy partnerskimi placówkami zaowocuje kolejnymi ciekawymi przedsiÄ™wziÄ™ciami. ZdjÄ™cia

Urszula Drewniak