http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_481/dscn0794.jpgW dniach 12-13-17.10.2016 w SOSW w SokóÅ‚ce odbyÅ‚y siÄ™ zajÄ™cia z zakresu terenoznawstwa w ramach projektu pt „Wspólne przebywanie wzmacnia zaufanie”, realizowanego przez Powiat Sokólski, dofinansowanego przez WojewodÄ™ Podlaskiego w ramach RzÄ…dowego Programu na lata 2014-2016 „Bezpieczna i przyjazna szkoÅ‚a”. PoprowadziÅ‚y je p. Monika Mróz i p. Marta Kulmaczewska - druhny drużyny harcerskiej „Nieprzetarty Szlak” dziaÅ‚ajÄ…cej przy SOSW.

W warsztatach uczestniczyÅ‚y wszystkie klasy. ZajÄ™cia dla każdej z nich odbywaÅ‚y siÄ™ w dwugodzinnym cyklu. Podczas pierwszej godziny druhny przedstawiÅ‚y prezentacjÄ™ multimedialnÄ…, dziÄ™ki której uczniowie zdobywali, przypominali i utrwalali wiedzÄ™ z zakresu terenoznawstwa. Uczniowie zapoznali siÄ™ z definicjÄ… i rodzajami map, symbolami i oznaczeniami jakie można na nich spotkać, sposobami wyznaczania kierunków Å›wiata za pomocÄ… kompasu i przy pomocy obserwacji przyrody. Podczas drugiej godziny spotkania uczniowie w praktyce testowali nabyte wiadomoÅ›ci, pracowali z mapÄ…, przeprowadzali doÅ›wiadczenia z użyciem kompasu. Na podsumowanie zajęć uczestnicy sprawdzili swojÄ… wiedzÄ™ uzupeÅ‚niajÄ…c karty pracy i tworzÄ…c mapÄ™ szkoÅ‚y. Przygotowane zadania miaÅ‚y różny stopieÅ„ trudnoÅ›ci i byÅ‚y dostosowane do możliwoÅ›ci uczniów pozwalajÄ…c im osiÄ…gnąć sukces. Warsztaty przebiegÅ‚y w miÅ‚ej i życzliwej atmosferze. ZdjÄ™cia

Monika Mróz