http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_491/20161108_170443.jpg8 listopada 2016 roku po raz kolejny dzieci z OÅ›rodka Szkolno-Wychowawczego w SokóÅ‚ce spÄ™dziÅ‚y czas w krainie zabaw Smykolandia. Zabawa w Smykolandii jest znakomitym sposobem na wesoÅ‚e i caÅ‚kowicie bezpieczne wypeÅ‚nienie wolnego czasu naszych dzieci, a jednoczeÅ›nie momentem integracji z absolwentem naszej szkoÅ‚y – PawÅ‚em P, którego wÅ‚Ä…czyliÅ›my do realizacji tego przedsiÄ™wziÄ™cia.

Specjalnie przygotowana konstrukcja: labirynt z przeszkodami, basen z piÅ‚eczkami, trampolina, Å›ciana wspinaczkowa, kÄ…cik zabaw, kÄ…cik muzyczny, klocki, tablice z kolorowÄ… kredÄ… pomagajÄ… w zdobywaniu sprawnoÅ›ci fizycznej, rozwijajÄ… wyobraźniÄ™ i fantazjÄ™, która pozwala na wymyÅ›lanie przeróżnych zabaw. Dzieci również uczÄ… siÄ™ tolerancji, wspóÅ‚pracy, wspóÅ‚dziaÅ‚ania, a radosne dzieciÅ„stwo jest inwestycjÄ… w przyszÅ‚ość.

Te fantastyczne atrakcje zapewniÅ‚a nam opiekun szkolnego koÅ‚a wolontariusza Elżbieta Szomko we wspóÅ‚pracy z wÅ‚aÅ›cicielkÄ… Smykolandii paniÄ… MartÄ… HalickÄ…, której serdecznie dziÄ™kujemy.

Dzieci po atrakcyjnej, ale i wyczerpujÄ…cej zabawie w dobrym humorze wróciÅ‚y do internatu. ZdjÄ™cia