http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_493/img_20161108_181315.jpgDnia 8 listopada 2016r. Stowarzyszenie na Rzecz Wspierania Osób NiepeÅ‚nosprawnych „Pod SkrzydÅ‚ami” w ramach realizacji projektu „Od tradycyjnego rzemiosÅ‚a do nowoczesnych technik artystycznych” zorganizowaÅ‚o warsztaty plastyczne poÅ›wiÄ™cone technice pergamano z udziaÅ‚em uczniów z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ OgólnoksztaÅ‚cÄ…cych w SokóÅ‚ce i wychowanków ze Specjalnego OÅ›rodka Szkolno - Wychowawczego w SokóÅ‚ce. Projekt zostaÅ‚ dofinansowany ze Å›rodków programu „DziaÅ‚aj Lokalnie” IX Polsko-AmerykaÅ„skiej Fundacji WolnoÅ›ci, realizowany przez AkademiÄ™ Filantropii w Polsce.

Technika pergaminowa – pod tÄ… nazwÄ… kryje siÄ™ umiejÄ™tność tworzenia na kartce pergaminowej piÄ™knych i delikatnych obrazków rysowanych, wytÅ‚aczanych, perforowanych, a nastÄ™pnie ozdabianych.

Podczas zajęć uczestnicy zostali zapoznani z nazewnictwem i sposobem posÅ‚ugiwania siÄ™ narzÄ™dziami sÅ‚użącymi do wykonywania prac technikÄ… pergamano, a nastÄ™pnie spróbowali swoich siÅ‚ i podjÄ™li próby wykonania prac na kartkach pergaminowych. MÅ‚odzież doskonale poradziÅ‚a sobie z wykonaniem piÄ™knych i unikatowych kartek Bożonarodzeniowych. NastÄ™pne spotkanie i nowe prace już niebawem. ZajÄ™cia prowadziÅ‚a Pani Katarzyna Dylewska. ZdjÄ™cia

Katarzyna Dylewska

/images/logotypy.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/finalne_logo_pod_skrzydami2.jpg