http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_498/20161104_082516.jpg"Praw­dzi­wy ar­tysta nie po­siada du­my. Widzi on, że sztu­ka nie ma granic,
czu­je, jak bar­dzo da­leki jest od swe­go ce­lu, i pod­czas gdy in­ni podzi­wiajÄ… go,
on sam bo­leje nad tym, że nie do­tarÅ‚ jeszcze do te­go pun­ktu,
który uka­zuje mu siÄ™ w od­da­li, jak Å›wiatÅ‚o sÅ‚oÅ„ca."

- Ludwig van Beethoven

ZajÄ™cia w ramach KoÅ‚a Plastycznego z elementami taÅ„ca „UczeÅ„ ArtystÄ…” w SOS-W w SokóÅ‚ce w roku szkolnym 2016/2017 odbywajÄ… siÄ™ w każdy pierwszy poniedziaÅ‚ek miesiÄ…ca. ZajÄ™cia prowadzi nauczycielka Elżbieta Szomko NadrzÄ™dnym celem tych zajęć jest budzenie  i  rozwijanie  zdolnoÅ›ci twórczych  mÅ‚odych artystów, odkrywanie przez nich  wÅ‚asnych możliwoÅ›ci  oraz  promocja ich mÅ‚odych talentów na gruncie  szkoÅ‚y i w Å›rodowisku lokalnym. W ostatnim okresie uczniowie wykonali prace plastyczne na :

- Konkurs Plastyczny o tematyce ekologicznej „W kropelce wody” zorganizowanym przez ZespóÅ‚ SzkóÅ‚ Specjalnych w Siemiatyczach w ramach projektu „ZostaÅ„ przyjacielem wody” wspóÅ‚finansowanym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Åšrodowiska i Gospodarki Wodnej w BiaÅ‚ymstoku. ( II miejsce Anna Czarnomysa)

- III edycjÄ™ konkursu plastycznego dla dzieci i mÅ‚odzieży „Do czego MORZE sÅ‚użyć może?” Organizator: Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Å»eglugi ÅšródlÄ…dowej,

- 47 MiÄ™dzynarodowy Konkurs Plastyczny!. Organizator to min: Biiku Bunka Kyokai (JapoÅ„ska Fundacja na Rzecz Rozwoju Sztuki) przy wspóÅ‚pracy : Pentel, Ministra Spraw Zagranicznych Japonii, Ministra Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii, Yomiuri Shimbun, JapoÅ„skiej Federacji Projektowania Artystycznego, JapoÅ„skiego Stowarzyszenia Edukacji Artystycznej.

- VI edycjÄ™ Konkursu Plastycznego pt. "W harmonii z przyrodÄ…" -.Organizator: Wdecki Park Krajobrazowy w Osiu.

Zapraszam do galerii naszych prac.

Elżbieta Szomko