http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/photoalbum/album_512/20161203_125247.jpg„CzÅ‚owiek jest wspaniaÅ‚Ä… istotÄ… nie z powodu dóbr, które posiada, ale
jego czynów. Nie ważne jest to co siÄ™ ma, ale czym siÄ™ dzieli z innymi."

Jan Paweł II

3 grudnia 2016r. uczestniczyliÅ›my w II Gali Wolontariatu, która zostaÅ‚a zorganizowana w Kinie SokóÅ‚. GÅ‚ównym pomysÅ‚odawcÄ… i organizatorem tego przedsiÄ™wziÄ™cia byÅ‚a Sokólska Sieć Wolontariatu oraz Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Ziemi Sokólskiej „Barka”.

Z dumÄ…, po raz drugi odebraliÅ›my informacjÄ™, iż to nasi wolontariusze za swoje dziaÅ‚ania pod kierunkiem nauczycielki Elżbiety Szomko otrzymali I miejsce. Nie dokonaliÅ›my tego sami - stÄ…d nasze podziÄ™kowania pÅ‚ynÄ…ce w kierunku wspóÅ‚pracujÄ…cych z nami wolontariuszy z Przedszkola 1, SzkoÅ‚y Podstawowej w Starej Kamionce, SzkoÅ‚y Podstawowej w Gieniuszach, wÅ‚aÅ›cicielki Smykolandii pani Marty Halickiej, rodziców dzieci realizujÄ…cych w SOS-W  wczesne wspomaganie, rodziców dzieci z Przedszkola 1, malarki Grażyny Horosz, naszego absolwenta PawÅ‚a i jego mamy, nauczycieli SOS-W .

To wyróżnienie jest dla nas istotne, ale nie zapominajmy, że jednÄ… z najwiÄ™kszych zalet wolontariatu, jest oddziaÅ‚ywanie na spoÅ‚eczność. Nasi wolontariusze sÄ… czÄ™sto jak klej, który utrzymuje wiÄ™zi miÄ™dzyludzkie. Czas poÅ›wiÄ™cony na wolontariat, owocuje nabywaniem nowych znajomoÅ›ci, zwiÄ™kszeniem poczucia wspólnoty oraz podnoszeniem umiejÄ™tnoÅ›ci interpersonalnych jak również podnoszeniem poczucia wÅ‚asnej wartoÅ›ci i poziomu zadowolenia z życia. Åšwiadomość, że my również możemy pomagać  dodaje nam skrzydeÅ‚, pozwala wzbić siÄ™ ponad pewne sÅ‚aboÅ›ci.

9 grudnia 2016 roku  na apelu ogólnoszkolnym  pani Elżbieta Szomko podsumowaÅ‚a nasz udziaÅ‚ w Konkursie „Sokólskie Barwy Wolontariatu” i wrÄ™czyÅ‚a upominki wolontariuszom. ZdjÄ™cia

Opiekun Szkolnego KoÅ‚a „Jestem Wolontariuszem”
Elżbieta Szomko