http://www.soswsokolka.pl/images/articles/kapita_ludzki_logo.jpg

http://www.soswsokolka.pl/images/articles/logo_ue.png

Projekt systemowy Indywidualizacja procesu ksztaÅ‚cenia uczniów klas 1-3 szkół podstawowych „SÅ‚oneczna edukacja - nauka przez zabawÄ™”
realizowany przez SOSW Sokółka w Powiecie Sokólskim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

http://www.soswsokolka.pl/images/3.jpgDnia 8 marca 2017 r. odbyÅ‚ siÄ™ w BiaÅ‚ymstoku jubileuszowy, X Podlaski Konkurs Wiedzy o JÄ™zyku Ojczystym. Wzięło w nim udziaÅ‚ pięć szkóÅ‚ z województwa podlaskiego, w tym drużyna z naszego OÅ›rodka w skÅ‚adzie Ania, Dominika i Damian. Zmagania w tym konkursie od kilku lat sÄ… naszÄ… wiosennÄ… tradycjÄ….

Celem konkursu jest popularyzowanie poprawnoÅ›ci jÄ™zykowej wÅ›ród mÅ‚odzieży oraz promowanie piÄ™knej polszczyzny, a opiekÄ™ merytorycznÄ… nad konkursem sprawujÄ… pracownicy naukowi Instytutu Filologii Polskiej Uniwersytetu w BiaÅ‚ymstoku.

Uczniowie w czasie rozwiÄ…zywania trudnych zadaÅ„ konkursowych wykazali siÄ™ wiedzÄ… i umiejÄ™tnoÅ›ciami z zakresu ksztaÅ‚cenia jÄ™zykowego, znajomoÅ›ci lektur, stosowania różnych form wypowiedzi.

Jak co roku jednym z zadań była specjalna praca domowa. Nasza scenka promująca czytanie książek zebrała gromkie brawa i słowa uznania.

Nasi uczniowie przygotowani do konkursu przez paniÄ… KatarzynÄ™ ZalewskÄ…, wywalczyli IV miejsce, za które otrzymali dyplomy i podziÄ™kowania za uczestnictwo oraz nagrodÄ™ niespodziankÄ™. My też dziÄ™kujemy organizatorom z ZespoÅ‚u SzkóÅ‚ Nr 13 w BiaÅ‚ymstoku za miÅ‚Ä… atmosferÄ™ oraz konkurencje peÅ‚ne zdrowej rywalizacji i pozytywnych emocji.

http://www.soswsokolka.pl/images/1.jpghttp://www.soswsokolka.pl/images/2.jpg